Til hovedinnhold
Norsk English

LarvikittEN

Verdikjedesamarbeid om larvikitt for bærekraftig produksjon og bruk av norsk naturstein

Kontaktperson

Vi skal gjøre larvikitt og norsk naturstein mer konkurransedyktig, og gjøre produksjonen bærekraftig, i tråd med prinsipper om sirkulærøkonomi og avfallsreduksjon.

Steinindustrien og forskningsmiljøer går sammen for å løse hovedutfordringer i bransjen; Importkonkurranse, tradisjonelle, til dels fastlåste systemer for utforming og bruk, inklusive anbudsspesifikasjoner som hindrer innovative løsninger og vurderes som lite bærekraftige.​ 

Prosjektet  skal bidra til grønn omstilling gjennom kunnskapsutvikling og innovasjon innen bærekraftig ressursutnyttelse og sirkulærøkonomisk innovasjonssamarbeid og samhandling, produktutvikling og miljødokumentasjon langs verdikjeden og kompetanseheving, kunnskapsformidling og dialog mellom relevante aktører langs verdikjeden.​ 

Partnere

  • SINTEF
  • NGU 
  • Lundhs AS
  • Strandberg Stein AS
  • Rocks of Norway AS
  • Larvikittblokka AS 

Bakgrunn

I Vestfold finnes verdens største forekomster av larvikitt – Norges nasjonalbergart. Norge er alene om å levere denne bergarten på verdensmarkedet. Larvikittproduksjonen gjør Vestfold til Norges største produsent av naturstein. Larvikitt står for litt over 50 prosent av den totale salgsverdien av naturstein, som i 2022 var 1095 MNOK, og står i tillegg alene for 85 prosent av all eksportverdi av naturstein.

Det er i dag rundt 200 direkte sysselsatt i Larvikitt-industrien i Vestfold, som dekker uttak av råblokk for salg og videreforedling internasjonalt, foredling av råblokk til ferdigprodukter for salg i inn- og utland og foredling av overskuddsmasser fra råblokkproduksjon til ferdigprodukter for lokale, regionale og nasjonale markeder. Larvikittindustrien har de siste årene demonstrert en betydelig fremgang innen sirkulærøkonomisk verdiskapning.  

Andel overskuddsmasser har blitt redusert betraktelig som følge av nyttiggjøring til en rekke nye produkter langs verdikjeden, implementering av tiltak mot nullutslipp i produksjon/uttak, og samarbeid rundt miljødokumentasjon. Dette gir kapasitet til å utvide markedet. ​ 

  • Budsjett: 6 MNOK
  • Støtte fra Regionale forskningsfond: 3 MNOK

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2025