Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Vedtekter


Vedtektene ble sist endret på Brukermøtet 2019.

 

1.      Gruppens navn er "Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg"

Gruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av gassisolerte koblingsanlegg utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, leverandører, myndigheter og andre interesserte. Gruppens interessefelt er hovedsakelig anleggene i de norske 145, 300 og 420 kV nettene.
_________________________

2.      Som medlemmer opptas selskaper som eier gassisolerte anlegg samt selskaper som markedsfører varer eller tjenester for slike anlegg. Hvert medlem peker ut en kontaktperson.
_________________________

3.      Hvert annet år kalles det inn til medlemsmøte. Medlemsmøtet er gruppens høyeste organ og vedtar retningslinjer for gruppens arbeid, vedtektsendringer, fastsetter medlemskontingent og velger en styringskomité. Medlemmene kan stille med så mange av sine ansatte de ønsker på medlemsmøtet, men ved avstemninger har hvert medlem én stemme. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal sendes inn til Brukergruppens sekretær og sendes ut til medlemmene på epost minimum en måned før medlemsmøtet.
_________________________

4.      Styringskomiteen er ansvarlig for driften av gruppen mellom medlemsmøtene.

Styringskomiteen har fire medlemmer som velges blant medlemmene for funksjonsperioder på fire år, gjeldende fra årsskiftet 1995-96 for to av medlemmene og fra årsskiftet 1997-98 for de to øvrige. Styringskomiteen velger selv sin leder, utpeker sine vararepresentanter og foreslår nye styringskomitekandidater for medlemsmøtet

En representant for NVE er assosiert medlem av styringskomiteen, og har møte- og talerett.

Lederen er ansvarlig for å kalle inn til og forberede medlemsmøtet og møtene i styringskomiteen, utarbeide budsjettforslag, samt å fremlegge forslag til arbeidsplaner og nye aktiviteter. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styringskomiteen engasjerer en fast sekretær, normalt en fagperson fra SINTEF Energi. Administrasjon av gruppens regnskap, samt sekretærfunksjon skal normalt organiseres som et prosjekt ved SINTEF Energi.
_________________________

5.      Mellom medlemsmøtene holdes det kontakt mellom medlemmene gjennom epost og de interne nettsidene på www.SF6.no. Det påligger styringskomiteen og medlemmenes kontaktpersoner å sørge for at informasjon av interesse spres til de andre medlemmene i form av nyhetsbrev, foredrag på medlemsmøtet og andre bidrag.

Medlemmene får ved innmelding brukernavn og passord til de interne sidene. Oppdatering av nettsiden er sekretærens oppgaver, og viktige beskjeder vil bli formidlet både på
www.SF6.no og epost.

_________________________ 

6.      Utslipp av SF6 til atmosfæren er skadelig for miljøet. Medlemmene i Brukergruppen forplikter seg til:

·         Ha oppdaterte oversikter over beholdning (installert mengde, mengde på lager etc.) og utslipp (pga. lekkasjer, ved arbeid på anleggene etc.) av SF6 og rapportere beholdning og utslipp årlig.

·         Sørge for at personell knyttet til drift og vedlikehold av SF6-isolerte anlegg besitter den nødvendige kompetanse og sertifisering, følger gode arbeidsrutiner og har tilfredsstillende utstyr.

Brukergruppen skal bidra til å redusere medlemmenes utslipp av SF6 til atmosfæren. Brukergruppen skal også hjelpe medlemmene i oppfølging av norsk lovgivning på området. Brukergruppen forplikter seg til å:

·         Tilby medlemmene et administrativt verktøy de kan anvende for å spore endringer i beholdningen av SF6 i sine anlegg og sitt lager og gjennomføre årlig rapportering. http://www.regnskap.SF6.no/

·         Tilby medlemmene opplæring i hvordan drift, vedlikehold og annet arbeid på anleggene som kan gjennomføres uten at det fører til uakseptable utslipp. Brukergruppen skal tilby kurs som leder til miljøsertifiseringen som definert i "Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter" (produktforskriften), kapittel 6a "Regulering av fluorholdige gasser".