Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Klargjøring av krav til sertifisering etter EUs forordning 517/2014


Brukergruppen har fått mange spørsmål om hvilke aktiviteter knyttet til SF6-fylte komponenter som krever at utførende personell er sertifisert etter gjeldende EU-forordning. Denne er nå implementert som en del av norsk lov, informasjon fra Miljødirektoratet ligger her. Selve forordningen ligger her. Brukergruppen har studert ordlyden i forordningen i detalj, og vår fortolkning, gjort i samråd med Miljødirektoratet, er gitt under.

Forordningen sier at følgende aktiviteter krever sertifisering:

 • Installasjon, service, reparasjon og vedlikehold av SF6-fylte elektriske komponenter, i de tilfellene dette inkluderer å sette sammen eller åpne komponenter, delkomponenter eller kretser som inneholder eller skal inneholde SF6
 • Gjenvinning (dvs. avtapping og oppsamling) av SF6 fra komponenter og delkomponenter.
 • Skroting/kassering av SF6-fylte komponenter og delkomponenter.

I praksis innebærer dette at blant annet følgende arbeidsoppgaver krever sertifisering:

 • Arbeid som innebærer en inngripen i, eller åpning av SF6-fylte rom eller systemer som inneholder eller skal inneholde SF6.
 • Fylling og etterfylling av SF6.
 • Skroting/kassering av hermetisk forseglede SF6-isolerte mellomspenningsanlegg, eksempelvis RMU'er.
 • Måling av SF6 renhet/kvalitet.
 • Tetting av SF6-lekkasjer.

Følgende arbeidsoppgaver er blant dem som ikke krever sertifisering:

 • Kobling med SF6-fylte brytere.
 • Utvending vedlikehold av SF6-fylte brytere og koblingsanlegg, eksempelvis rengjøring og maling.
 • Utvendig tilkobling eller frakobling av kabler, luftledninger, skinner eller andre ledere til SF6-fylte komponenter, eksempelvis frittstående brytere, RMU'er og andre helkapslede koblingsanlegg.
 • Arbeid på utvendige driftsanordninger til SF6-fylte brytere.
 • Skroting av komponenter som allerede er tømt for SF6.

Det er to unntak fra kravet om sertifisering:

1) Personer som deltar på eller er påmeldt SF6-sertifiseringskurs

Det finnes en unntaksordning for personer som deltar på eller er påmeldt SF6-sertifiseringskurs. Intensjonen med dette unntaket er å gjøre det mulig for lærlinger og andre å få opplæring og praktisk erfaring med SF6-arbeid som en del av sin utdannelse. Unntaket gjelder inntil 12 måneder totalt. Da kan personer uten sertifikat utføre følgende oppgaver: gjenvinning, installasjon, service, vedlikehold, reparasjon og/eller demontering, dersom:

 • de deltar på eller er påmeldt et opplæringskurs for å oppnå et sertifikat som omfatter de relevante oppgavene, og
 • utfører oppgavene under tilsyn av en person som innehar et sertifikat som omfatter disse oppgavene, og
 • personen som fører tilsyn, har fullt ansvar for at arbeidet gjennomføres korrekt.

Dette er spesifisert i gjennomføringsforordningen (EU) 2015/2066, se artikkel 2(2) Sertifisering av fysiske personer.

I praksis vil unntaksordningen gjelde fra personen har fått bekreftet en dato for SF6-sertifiseringskurs og til vedkommende har fått sertifikatet i posten eller er gjort kjent med at sertifiseringskurset ikke er bestått.

Legg merke til at dette ikke er et generelt unntak for personer som arbeider under tilsyn av en sertifisert person. For eksempel må lærlinger som jobber under tilsyn av en sertifisert person, eksempelvis en "supervisor" fra utstyrets produsent/leverandør, ha sertifikat (om de da ikke deltar på eller er påmeldt SF6-sertifiseringskurs).

2) Personer som jobber i produksjonslinje i bedrift som produserer utstyr med SF6

Det er ikke krav til sertifisering for de som jobber i produksjonslinjene i de bedriftene som produserer utstyr med SF6. Dette er spesifisert i gjennomføringsforordningen (EU) 2015/2066 om sertifisering elektriske bryteranlegg. Artikkel 2 (3) sier: "Denne forordning får ikke anvendelse på framstillings- og reparasjonsoppgaver som utføres på produsentens område i tilknytning til elektriske bryteranlegg."

Legg merke til at stasjoner og koblingsanlegg i nettet er utenfor produsentens område, og arbeid der krever sertifisering, selv om arbeidet utføres eller ledes av en representant fra utstyrets produsent/leverandør.

Det er ikke krav til sertifisering av bedrifter for bruk av SF6 i elektriske bryteranlegg. Bedriftssertifikat for f-gasser gjelder kun for bedrifter som tilbyr tjenester innen kuldeanlegg, varmepumper og brannslukking, og altså ikke for utstyr med SF6.

Clarification of what activities that only can be carried out by certified personnel, according to EU 517/2014

The Norwegian GIS User Group has received a lot of questions concerning which activities related to components filled with SF6 that only can be performed by personnel certified according to EU 517/2014. EU 517/2014 is now implemented as a part of Norwegian law, see information (in Norwegian) from the Norwegian Environment Agency. The EU regulation (in English) is here. The User Group has studied the law in detail, and our interpretation, performed in cooperation with the Norwegian Environment Agency, is provided below.

The regulation states that the following activities can only be performed by certified personnel:

 • Installation, service, repair and maintenance of SF6-filled electrical components, whenever this includes assembling or opening components, sub-components or circuits that contain or shall contain SF6.
 • Recovery (collection and storage) of SF6 from components and sub-components.
 • Decommissioning/discarding of SF6-filled components and sub-components.

In practice this means that, among other things, the following activities can only be performed by certified personnel:

 • Work that includes intervention or opening of SF6-filled compartments or systems that contain or shall contain SF6.
 • Filling and topping up with SF6.
 • Decommissioning/discarding of hermetically sealed SF6-insulated medium voltage equipment, e.g., RMUs.
 • Measuring of SF6 purity/quality.
 • Repair of SF6-leakages.

The following activities are among those that can be performed by non-certified personnel:

 • Switching operations with SF6-filled switchgear.
 • External maintenance of SF6-filled switchgear, e.g., cleaning and painting.
 • Externally connecting or disconnecting cables, lines, busbars or other conductors to SF6-filled components such as switchgear, RMUs and other hermetically sealed equipment.
 • Work on external operating mechanism of SF6-filled switchgear.
 • Decommissioning/discarding components already emptied for SF6.

There are two exceptions from the requirements for use of certified personnel:

1) Persons that are attending or enrolled to a SF6-certification course

There is an exception for persons attending or enrolled to a SF6-certification course. The intention behind is to make it possible for apprentices and others to gain practical experience with SF6-work as a part of their training. This exception is limited in time to 12 months in total. Persons without certificate can in such cases perform the following activities: recovery, installation, service, maintenance, repair and/or decommissioning if - and only if:

 • They are attending or enrolled to a training course for the purpose of obtaining a certificate covering the relevant activity, and
 • perform the activities under the supervision of a person holding a certificate covering these activities and
 • the supervisor is fully responsible for the correct execution of the activities.

This is specified in the implementation regulation, EU 2015/2066, see article 2 (2) Certification of natural persons.

In practice this exception applies from when a person has received a confirmed date for the SF6- certification course and until the person has received the certificate by mail or is informed that he/she has failed the certification test.

Please note that this is not a general permission to work under supervision of a certified person. For example, apprentices working under supervision of a certified person, e.g., a supervisor from the equipment vendor/manufacturer, must be certified (unless they are attending or enrolled to a SF6-certification course).

2) Persons working in the assembly lines of companies that manufacture equipment containing SF6

Persons working in the assembly lines of companies that manufacture equipment containing SF6 are not required to hold a certificate. This is specified in the implementation regulation (EU) 2015/2066. Article 2 (3) states: "This Regulation shall not apply to any manufacturing and repairing activity undertaken at manufacturer's sites for electrical switchgear."

Please note that substations and other installations in the grid are outside the manufacturer's site, and work on these installations must be performed by certified personnel, even if the work is performed or managed by representatives for the manufacturer of the equipment.

There are no requirements for certification of companies that use SF6 in electrical installations. Company certificates for f-gasses is only applicable for companies offering services for refrigeration plants, heat pumps and fire extinguishing systems, and not for equipment containing SF6.