Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Klargjøring av krav til sertifisering etter EUs forordning 517/2014


Brukergruppen har fått mange spørsmål om hvilke aktiviteter knyttet til SF6-fylte komponenter som krever at utførende personell er sertifisert etter gjeldende EU-forordning. Denne er nå implementert som en del av norsk lov, informasjon fra Miljødirektoratet ligger her. Selve forordningen ligger her. Brukergruppen har studert ordlyden i forordningen i detalj, og vår fortolkning, gjort i samråd med Miljødirektoratet, er gitt under.

Forordningen sier at følgende aktiviteter krever sertifisering:

 • Installasjon, service, reparasjon og vedlikehold av SF6-fylte elektriske komponenter, i de tilfellene dette inkluderer å sette sammen eller åpne komponenter, delkomponenter eller kretser som inneholder eller skal inneholde SF6
 • Gjenvinning (dvs. avtapping og oppsamling) av SF6 fra komponenter og delkomponenter.
 • Skroting/kassering av SF6-fylte komponenter og delkomponenter.

I praksis innebærer dette at blant annet følgende arbeidsoppgaver krever sertifisering:

 • Arbeid som innebærer en inngripen i, eller åpning av SF6-fylte rom eller systemer som inneholder eller skal inneholde SF6.
 • Fylling og etterfylling av SF6.
 • Skroting/kassering av hermetisk forseglede SF6-isolerte mellomspenningsanlegg, eksempelvis RMU'er.
 • Måling av SF6 renhet/kvalitet.
 • Tetting av SF6-lekkasjer.

Følgende arbeidsoppgaver er blant dem som ikke krever sertifisering:

 • Kobling med SF6-fylte brytere.
 • Utvending vedlikehold av SF6-fylte brytere og koblingsanlegg, eksempelvis rengjøring og maling.
 • Utvendig tilkobling eller frakobling av kabler, luftledninger, skinner eller andre ledere til SF6-fylte komponenter, eksempelvis frittstående brytere, RMU'er og andre helkapslede koblingsanlegg.
 • Arbeid på utvendige driftsanordninger til SF6-fylte brytere.
 • Skroting av komponenter som allerede er tømt for SF6.

Det er to unntak fra kravet om sertifisering:

1) Personer som deltar på eller er påmeldt SF6-sertifiseringskurs

Det finnes en unntaksordning for personer som deltar på eller er påmeldt SF6-sertifiseringskurs. Dette unntaket gjelder inntil 12 måneder totalt. Da kan personer uten sertifikat utføre følgende oppgaver: gjenvinning, installasjon, service, vedlikehold, reparasjon og/eller demontering, dersom:

 • de deltar på eller er påmeldt et opplæringskurs for å oppnå et sertifikat som omfatter de relevante oppgavene, og
 • utfører oppgavene under tilsyn av en person som innehar et sertifikat som omfatter disse oppgavene, og
 • personen som fører tilsyn, har fullt ansvar for at arbeidet gjennomføres korrekt.

Dette er spesifisert i gjennomføringsforordningen (EU) 2015/2066, se artikkel 2(2) Sertifisering av fysiske personer.

I praksis vil unntaksordningen gjelde fra personen har fått bekreftet en dato for SF6-sertifiseringskurs og til vedkommende har fått sertifikatet i posten eller er gjort kjent med at sertifiseringskurset ikke er bestått.

Legg merke til at dette ikke er et generelt unntak for personer som arbeider under tilsyn av en sertifisert person. Lærlinger og montører som jobber under tilsyn av en sertifisert person, eksempelvis en "supervisor" fra utstyrets produsent/leverandør, må ha sertifikat (om de da ikke deltar på eller er påmeldt SF6-sertifiseringskurs).

2) Personer som jobber i produksjonslinje i bedrift som produserer utstyr med SF6

Det er ikke krav til sertifisering for de som jobber i produksjonslinjene i de bedriftene som produserer utstyr med SF6. Dette er spesifisert i gjennomføringsforordningen (EU) 2015/2066 om sertifisering elektriske bryteranlegg. Artikkel 2 (3) sier: "Denne forordning får ikke anvendelse på framstillings- og reparasjonsoppgaver som utføres på produsentens område i tilknytning til elektriske bryteranlegg."

Legg merke til at stasjoner og koblingsanlegg i nettet er utenfor produsentens område, og arbeid der krever sertifisering, selv om arbeidet utføres eller ledes av en representant fra utstyrets produsent/leverandør.

Det er ikke krav til sertifisering av bedrifter for bruk av SF6 i elektriske bryteranlegg. Bedriftssertifikat for f-gasser gjelder kun for bedrifter som tilbyr tjenester innen kuldeanlegg, varmepumper og brannslukking, og altså ikke for utstyr med SF6.

Clarification of what activities that only can be carried out by certified personnel, according to EU 517/2014