Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

SF6-rapportering

- Innrapportering av beholdning og utslipp av SF6

Få oversikt over hvordan SF6-utslippene har utviklet seg i Norge siden 2003 her. 

SF6 er en ekstremt kraftig drivhusgass, og er dermed omfattet av Kyoto-avtalen som Norge slutter seg til.

Myndighetene ønsket å få bedre oversikt over bruk og utslipp av SF6, og det ble i mars 2002 undertegnet en avtale mellom organisasjoner i elektrobransjen og Miljøverndepartementet med dette som formål. Avtalen innebærer blant annet at elektrobransjen årlig må innrapportere beholdning og utslipp av SF6 til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), tidligere Statens Forurensningstilsyn (SFT). Det er i avtalen satt konkrete måltall for utslippsreduksjonen.

I Brukergruppen er innrapportering av utslipp og beholdning organisert på følgende måte: Det er utviklet en ny versjon av et databaseverktøy, regnskap.SF6.no (krever innlogging) der medlemmenes beholdning av SF6-gass i anlegg og komponenter, påfylling, gassretur, utslipp etc. registreres. I dette verktøyet er det mulig å signere når årsregnskapet er avsluttet. Da er den informasjonen Brukergruppen rapporterer videre til myndighetene tilgjengelig for Brukergruppens sekretær. Brukergruppens sekretær setter sammen tallene fra alle medlemmene og rapportere videre til myndighetene. I henhold til vedtektene er medlemmene i Brukergruppen forpliktet til å følge opp den avtale innrapporteringen.

Se Brukergruppens vedtekter for mer informasjon.

Brukerveiledning til rapporteringsprogrammet finner du på de interne nettsidene.

Brukergruppens interessefelt er hovedsakelig SF6-anlegg i de norske 132 kV, 300 kV og 420 kV nettene, men avtalen med Miljødepartementet inkluderer også SF6-anlegg opptil 132kV, frittstående brytere og måletransformatorer. Det står spesifikt at SF6-anlegg med lavere spenning enn 132 kV tilhørende medlemmer av Brukergruppen også omfattes av bestemmelsen om rapportering. Brukergruppen oppfordrer medlemmene til å inkludere informasjon om SF6-beholdning og -utslipp for alle SF6-isolerte komponenter, eksempelvis frittstående SF6-brytere og mellomspenningsanlegg, i den samme databasen. Det er viktig at anleggsmassen blir så korrekt som mulig. I den nye versjonen av rapporteringsprogrammet er det blant annet gjort mulig å utføre masseregistering av komponenter enkelt, da det for noen selskaper vil være mange nettstasjoner, brytere og måletransformatorer som må registreres.

Anleggseiers rapportering starter ved overtagelse av anlegget. Eventuelle utslipp før komponenten eller anlegget er satt i drift skal rapporteres av leverandøren og skal ikke tas med i rapporten fra Brukergruppen. Vi forutsetter at leverandørene tar ansvar for egen rapportering og på forespørsel kan gi anleggseier kopi av gassregnskapet for utslipp før overtagelse. Brukergruppen anbefaler medlemmene å etterspørre kopi av et slikt regnskap.