Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Informasjon ved stryk på eksamen


Eksamen ved SF6-sertifiseringskurs og resertifiseringskurs

Bakgrunn

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg i samarbeid med SINTEF, Statnett og Omexom tilbyr et kurs og tilknyttede prøver (både praktisk og teoretisk del) utarbeidet etter EUs forordninger. Om både praktisk og teoretisk prøve bestås, utsteder INCERT et sertifikat som viser at innehaveren har tillatelse til å arbeide med SF6-gass i høyspenningsanlegg. Slike kurs arrangeres fortløpende etter behov, se https://www.sintef.no/projectweb/SF6/SF6-sertifiseringskurs/ eller ta kontakt med SINTEF. Prisen for kurs, inkludert prøver og sertifisering er kr 11.500 pr. person.

Det er også mulig å bli sertifisert ved å ta prøvene som "privatist", dvs. uten å følge undervisningen først. I praksis ser man for seg å gjennomføre dette i tilknytning til ordinære kurs. Om man ønsker å ta slike prøver uten å delta på undervisningsdelen, må det avtales med SINTEF på forhånd. En slik "privatistprøve", omfattende både teoretisk og praktisk del, samt sertifisering ved beståtte prøver koster kr 4.500 pr. person.

EU fastsette i april 2014 en ny forordning om fluorholdige klimagasser, forordning nr. 517/2014. Forordningen skjerper kravene til bruk av de sterke klimagassene HFK, PFK og SF6. Denne forordningen opphever og erstatter forordning nr. 842/2006.

EU-forordningen nr. 517/2014 er tatt inn i norsk lov, nærmere bestemt som en del av "Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter" (produktforskriften), kapittel 6a "Regulering av fluorholdige gasser". Forskriften trådte i kraft 19. desember 2018. En viktig endring er at gyldigheten på sertifikatene er 5 år og dette gjør at Brukergruppen nå tilbyr resertifiseringskurs. Resertifiseringskurset avsluttes med en teoretisk eksamen som må være bestått før INCERT utsteder et nytt sertifikat med 5 års gyldighet. Resertifiseringskurs må antageligvis arrangeres hvert år for å resertifisering de som har utgåtte sertifikater. Pris kurs og eksamen er kr 4.000 (tre timer forelesning, lunsj og eksamen). Pris for kun eksamen, ("privatist"), er kr 2.500 (fastsatt av Miljødirektoratet). Informasjon ligger her: https://www.sintef.no/projectweb/SF6/SF6-resertifiseringskurs/

SERTIFISERING: Ved ikke-bestått prøve

Som nevnt over må både praktisk og teoretisk prøve må bestås for å få sertifikat. Følgende tre tilfeller kan dermed oppstå:

i) Både praktisk og teoretisk prøve ikke-bestått

Kandidaten må ta prøvene på nytt, både praktisk og teoretisk del. Dette kan enten gjøres ved å ta kurset inkludert prøvene på nytt, eller ved å ta prøvene som "privatist", som beskrevet over. Prisene er som gitt over.

ii) Praktisk prøve bestått; teoretisk prøve ikke-bestått

Om det lar seg gjøre på en betryggende måte, lar vi kandidaten gjøre ett nytt forsøk kostnadsfritt på teoretisk prøve på sin arbeidsplass. Dette forutsetter at vedkommende sin overordnede går god for at eksamen gjennomføres uten muligheter for "fusk" av noe slag, dvs. under oppsyn, uten tilgang til mobiltelefon eller PC etc. SINTEF sender ut oppgavesett til den overordnedes privatadresse (papirkopi med ordinær post), og frankert returkonvolutt. Eksamensoppgaver distribueres ikke som filvedlegg i e-post, og vi ønsker heller ikke dette registrert og lagret i selskapenes postarkiver. Teoretisk prøve kan også tas opp igjen ved avtalt oppmøte på regulære SF6-sertifiseringskurs eller resertifiseringskurs. Da vil kandidaten kun delta på prøven og ikke resten av kursopplegget. Merk at dette må avtales i forkant av kurset, og kandidaten må møte til angitte tidspunkt (tidspunkt for gjennomføring av teoretisk eksamen kan avvike fra programmet i kursinformasjonen).

Et slikt nytt forsøk på teoretisk prøve er kostnadsfritt. (Eventuell reise/opphold må selvsagt dekkes av kandidaten selv).

Om kandidaten ikke består den teoretiske prøven denne gangen heller, må kandidaten ta og bestå både praktisk og teoretisk prøve på nytt for å bli sertifisert. Enten ved at det gjennomføres nytt kurs, med påfølgende prøver, eller som privatist.

iii) Teoretisk prøve bestått; praktisk prøve ikke-bestått

Det er anledning til ett nytt forsøk på kun praktisk prøve. Kandidaten kan da etter avtale med SINTEF møte opp ved et senere, ordinært kurs og blir kun med på den praktiske prøven, dvs. følger ikke undervisningen.

Et slikt nytt forsøk på praktisk prøve koster kr 4.000.

Dersom kandidaten ikke består den praktiske prøven denne gangen heller, må kandidaten ta og bestå både praktisk og teoretisk prøve på nytt for å bli sertifisert. Enten ved at det gjennomføres nytt kurs, med påfølgende prøver, eller som privatist.

RESERTIFISING: Ved ikke-bestått prøve

Ved resertifisering er det kun en teoretisk prøve som må være bestått. Ved ikke-bestått teoretisk prøve tilbys dette opplegget:

Om det lar seg gjøre på en betryggende måte, lar vi kandidaten gjøre ett nytt forsøk kostnadsfritt på teoretisk prøve på sin arbeidsplass. Dette forutsetter at vedkommende sin overordnede går god for at eksamen gjennomføres uten muligheter for "fusk" av noe slag, dvs. under oppsyn, uten tilgang til mobiltelefon eller PC etc. SINTEF sender ut oppgavesett til den overordnedes privatadresse (papirkopi med ordinær post), og frankert returkonvolutt. Eksamensoppgaver distribueres ikke som filvedlegg i e-post, og vi ønsker heller ikke dette registrert og lagret i selskapenes postarkiver.

Teoretisk prøve kan også tas opp igjen ved AVTALT oppmøte på regulære SF6-sertifiseringskurs eller resertifiseringskurs. Da vil kandidaten kun delta på prøven og ikke resten av kursopplegget. Merk at dette må avtales i forkant av kurset og kandidaten må møte til angitte tidspunkt (tidspunkt for gjennomføring av teoretisk eksamen kan avvike fra programmet i kursinformasjonen).

Ett slikt nytt forsøk på teoretisk prøve er kostnadsfritt. (Eventuell reise/opphold må selvsagt dekkes av kandidaten selv).

Dersom kandidaten ikke består forsøk nummer to, anbefales det å gjennomføre resertifiserings-kurset på nytt før man tar den teoretiske prøven igjen. Det er ingen begrensning for hvor mange ganger en kandidat kan ta den teoretiske prøven på nytt for å resertifisere seg. Det er kun ett nytt forsøk som er kostnadsfritt, så fra forsøk nummer tre må en gå opp som "privatist" og betale kr 2.500 kroner per forsøk, eventuelt resertifiseringskurs til kr 4000.