Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

EU-direktiv


EU-forordning om F-gasser


Den nye EU-forordningen om F-gasser ble godkjent 16. januar 2024 av EU-parlamentet. Men forordningen trer først i kraft 20 dager etter at forordningen er publisert på «EU Official Journal». Det er ikke kjent når denne publiseringen skjer.

Informasjonen finnes her: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_en.

Forordningen blir først norsk lov når den er tatt inn i Produktforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922/KAPITTEL_9#%C2%A76a-4. Det er ikke kjent når dette skjer.