Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Om Brukergruppen

Brukergruppen organiserer så å si alle eiere av gassisolerte anlegg for 132 kV og oppover (>95 %), i tillegg til at de største leverandørene i Norge, samt myndighetene (ved NVE) er representert.

Hvert annet år arrangerer Brukergruppen et to-dagers medlemsmøte. Dette er et faglig møte som primært retter seg mot ansatte i elforsyningen som har det daglige ansvaret for SF6-anlegg.

På medlemsmøtet velges en styringskomite som er ansvarlig for driften mellom medlemsmøtene. Styringskomiteen engasjerer en fast sekretær som normalt er en fagperson fra SINTEF Energi AS.

Mellom medlemsmøtene holdes det kontakt mellom medlemmene blant annet gjennom nyhetsbrev og andre bidrag fra medlemmene som legges ut på de interne sidene.

SF6 er en kraftig drivhusgass, og det er derfor ønskelig å redusere utslippene av denne gassen til et minimum. Brukergruppen er involvert i flere aktiviteter for å redusere utslippene:

  • Hjelper medlemmene å oppfylle krav i produktforskriften knyttet til fluorholdige klimagasser:
    • Tilbyr regnskapsprogram til medlemmene for å holde oversikt med beholdning og utslipp.
    • Rapporterer årlig inn beholdning og utslipp for medlemmene til myndighetene.
    • Arrangerer kurs for miljøsertifisering av personell som arbeider med komponenter med klimagasser.
  • Skaper bevissthet og diskusjon om skadevirkningene og utslipp av klimagasser og bidrar slik til reduserte utslipp.

Brukergruppen tilbyr opplæring av personell som utfører installasjon, service, vedlikehold, reparasjon og demontering (skroting) av anlegg med klimagasser. Siden 2011 har Brukergruppen arrangert sertifiseringskurs i henhold til EUs forordning. Nye kurs arrangeres ved behov.

Brukergruppen har laget et eget regnskapsprogram til hjelp for medlemmene til å holde oversikt over beholdning og utslipp av SF6-gass.

En felles innsats i bransjen for beredskap, knyttet til både kompetanse og reservedeler, er organisert som en del av REN Beredskap gjennom et eget aksjeselskap kalt REN GIS Beredskap AS.