Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Prosesskjemi og funksjonelle materialer

Vi bruker vår kompetanse innen kjemi, materialvitenskap, prosessteknologi og modellering til å bidra til omlegging til en mer bærekraftig og konkurransedyktig prosessindustri. Dette gjør vi gjennom utvikling av funksjonelle materialer, samt utvikling av nye og forbedring av eksisterende prosesser mot lavutslippssamfunn.

Kontaktperson

Ekspertiser

Syntese og formulering

Syntese og formulering

Forskningsgruppen har laboratorier og utstyr for å syntetisere en rekke forskjellige materialgrupper slik som zeolitter og zeotyper, metallorganiske rammeverk (MOF), karbon-baserte materialer, oksider, polyhedrale oligomere silsesquioksaner (POSS...

Testing og karakterisering

Testing og karakterisering

Testing og karakterisering av materialer, spesielt innen katalyse og separasjon, har vært et sentralt forskningsområde for gruppen i mer enn 30 år. Gruppen har kompetanse innen design og bygging av testanlegg og har et stort utvalg av testanlegg som...

Atomskala- og prosessmodellering

Atomskala- og prosessmodellering

Gruppen har bred kompetanse innen atomskalamodellering. Ved hjelp av matematiske modeller basert på kvantemekanikk studerer vi industrielle prosesser, herunder heterogen og homogen katalyse, og funksjonelle materialer.

Forskningsområder

Katalyse

Katalyse

Katalyse er et av kjerneområdene våre og vi har mer enn 30 års erfaring innen både heterogen og homogenkatalyse.

Sorbentbaserte teknologier

Sorbentbaserte teknologier

Syntese, funksjonalisering, formulering og testing av sorbenter for anvendelse i ulike separasjonsprosesser og gasslagring er et annet kjerneområde til forskningsgruppen.

Sirkulære karbonprosesser

Sirkulære karbonprosesser

Karbon er en essensiell del av nesten alt som omgir oss og dermed også en viktig innsatsfaktor i veldig mange produksjonsprosesser.

Kombinatorisk kjemi

Kombinatorisk kjemi

I mer enn 30 år har vi designet, konstruert og levert skreddersydd, helautomatisk, kombinatorisk forskningsinfrastruktur til mange av de største olje- og gass selskapene og nøkkelutviklere av petrokjemisk prosessteknologi.

Elektrifisering

Elektrifisering

Eksempler på slike prosesser er: elektrokjemisk produksjon av kjemikalier, drivstoff og materialer (kraft-til-produkter) og innovativ bruk av elektrisitet som plasma, mikrobølger og ultralyd for å drive prosesser.

Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering er et strategisk og prioritert forskningsområde for hele SINTEF. Vårt bidrag til dette viktige fagfeltet gjennom et tverrfaglig team i SINTEF er innen fagområdet interoperabilitet.

Hybride nanomaterialer

Hybride nanomaterialer

Hybride nanomaterialer er definert som unike kjemiske konjugater av organiske og/eller uorganiske materialer. Disse materialene har ekstraordinære fysikalske og kjemiske egenskaper som skyldes deres størrelse i nanoskala. I tillegg kombinerer de ofte...

Laboratorier

High Throughput laboratoriet - Oslo

High Throughput laboratoriet - Oslo

High Throughput-laboratoriet kan deles inn i tre hovedaktiviteter: 1) design og konstruksjon av High Throughput-utstyr, 2) parallell syntese av materialer, og 3) parallell screening av materialegenskaper. Vi tilbyr automatisert, skreddersydd...

In situ laboratorium for studie av faste pulver

In situ laboratorium for studie av faste pulver

En bedre forståelse av materialers virkemåte ved bruk, kan være viktig for å kunne utvikle forbedrede katalysatorer, adsorbenter and andre funksjonelle materialer. I SINTEF har vi et laboratorium der karakterisering av pulvermaterialer in situ er i...

Laboratorium for kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi

Laboratorium for kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spektroskopi er essensielt i mange grener av vitenskapen slik som kjemi, fysikk, biokjemi og medisin, og er en metode som utnytter de magnetiske egenskapene til atomkjerner. Avhengig av bruk kan NMR gi informasjon om...

Laboratorium for studie av faste sorbenter

Laboratorium for studie av faste sorbenter

Laboratoriet inneholder apparatur (autoklaver, glassutstyr og inertlinjer) for variert syntese av en rekke porøse materialer. Laboratoriet er tilknyttet instrumentering for full karakterisering av de fremstilte adsorbentene.

Prosjekter

Kontaktinformasjon

  • Forskningruppen er lokalisert i Forskningsveien 1, 0373 Oslo
  • Medarbeidere i forskningsgruppe for Prosesskjemi og funksjonelle materialer