Til hovedinnhold
Norsk English

RightFish

Om prosjektet

I RightFish så skal vi utvikle generiske metoder som skal forbedre våre evner til å utforme og utvikle slike tauede fiskeredskaper.

Bunnfiskerier kan ha ødeleggende effekter på både lokalmiljøet og miljøet globalt. Lokalt kan redskapene føre til ødeleggelser av habitater, økt dødelighet for bunndyr og oppvirvling av sedimenter, som til sammen kan resultere i redusert biologisk mangfold, motstandsdyktighet og produktivitet; globalt er bunntråling en kilde til klimagasser, og det er estimert at opp til 1000 millioner tonn CO2 blir frigitt per år. Det er like mye som hele flyindustrien! Disse gassene blir frigitt når sedimenter rike med karbon blir forstyrret av bunnaktiviteter, samtidig som det også er utslipp fra drivstoffet som blir brukt til å dra slike redskap langs bunnen.

Kreftene fra bunnkontakten som virker på redskapene når de dras over havbunnen vil bli innarbeidet i småskalamodellering for å etablere kriterier som skal brukes ved utvikling av nye bunnredskaper. Redusert påvirkning på bunnmiljøer og mer drivstoffeffektive redskaper vil bidra til en mer bærekraftig produksjon gi økt verdi til en blå bioøkonomisk verdikjede.

Prosjektbeskrivelse

Målet vårt i RightFish er å redusere påvirkning på miljøet og utslipp av klimagasser i kommersielle fiskerier. Vi skal nå dette målet ved å forbedre og videreutvikle design på tauede fiskeredskaper, samt å sikre at marine ressurser høstes og forvaltes på en bærekraftig måte for å ta vare på økosystemene.

Modeller i mindre skala skal testes og vurderes i gjennomstrømningstanken vår i Hirtshals (https://www.sintef.no/laboratorier/stromningstanken-i-hirtshals/), med fokus på kreftene som virker mot havbunnen. Resultatene fra disse testene vil bli brukt under feltforsøk i Nord-Europa og i Middelhavet, som representerer typiske europeiske bunnfiskerier. Nye redskapsdesign skal være mer energieffektive og virvle opp mindre CO2 fra sedimentene ved å ikke gå så dypt, noe som vil føre til mindre ødeleggelser av bunnhabitater, lavere klimagassutslipp og mer bærekraftige fiskerier. I tillegg skal vi beskrive de miljømessige og økonomiske gevinstene som vil oppnås ved bruk at disse redskapene, som for eksempel lavere drivstoffutgifter og mer tillit fra forbrukerne fra gjennomsiktige, sertifiserbare og sporbare standarder og prosesser.

Alt i alt vil prosjektet gjøre det mulig vurdere nye og eksisterede fiskeredskap på en objektiv måte slik at det kan utvikles designstandarder og prosesser som er veldefinerte, gjennomsiktige og sertifiserbare, og som kan brukes til å etablere forbrukertillit og flere markedsmuligheter. Dette kommer forhåpentligvis til å føre til bedre fiskemuligheter, økt tilgang til markedet og bedre priser, noe som bidrar til en bærekraftig produksjon in den blå bioøkonomien.

Teknologimodenhet (Technology Readiness Level, TRL)

I RightFish skal vi forbedre teknologimodenheten til småskalamodelleringen og til mer miljøvennlige tauede fiskeredskap. For skalerte modelleringskriterier vil teknologimodenheten bli økt fra TRL2 til TRL6, altså fra å være et formulert konsept slik som vi beskrev i prosjektsøknaden til å være en prosess som brukes til utforming og utvikling av tauede fiskeredskaper og som er vist og demonstrert i gjennomstrømningstanken.

Teknologimodenheten til redskapene vil bli økt fra TRL3 til TRL7. I to ulike tilfellestudier skal vi designe og utvikle tauede bunnredskaper som bruker mindre drivstoff og som forstyrrer bunnsamfunnene i mindre grad, men som fanger like mye av målarten. Dette innebærer flere alternativer innen design av redskapene og diverse komponenter som har TRL3-TRL5, og resultatet fra å kombinere disse skal ha TRL7, altså være testet og verifisert på sjøen.