Til hovedinnhold

Helse

Forskning og utvikling for bedre helse

Hvordan kan vi legge til rette for samfunn som gir god helse og livskvalitet? Hvordan kan helsetjenestene organiseres for å gi oss trygg og god hjelp når vi er syke? Og hva slags digitale og teknologiske løsninger kan gjøre behandling mer effektiv? I SINTEF jobber vi med forskning og utvikling på disse områdene.

Vi forsker på helse gjennom de tre forskningsområdene medisinsk teknologi, helsesystemer og folkehelse. Målet er å fremme god helse og forebygge sykdom og skader, samt bidra til bedre diagnostisering, behandling, rehabilitering og oppfølging. For å oppnå dette samarbeider vi blant andre med kommuner, arbeidslivsorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner, helsevesen, pasient- og brukerorganisasjoner og næringsliv.

Utvikling av ny medisinsk teknologi er en viktig del av vår helseforskning. Vi utvikler nye teknologiske løsninger for diagnostikk, behandling og medisinsk opplæring. SINTEF er opptatt av at den stadig voksende mengden av tilgjengelige data og utviklingen innen kunstig intelligens, automatisering, robotisering, digitalisering og avansert medisinsk avbildning blir brukt sikkert og effektivt i nye løsninger. Vi kombinerer vår samlede teknologiske kompetanse med dyp forståelse for klinisk praksis, som er et resultat av over 25 års samarbeid med helsepersonell.

Innenfor helsesystemer studerer vi betingelser for gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester på systemnivå, tjenestenivå og pasientnivå. Sentralt i dette er digitaliseringen av helsetjenesten. Et helsesystem kan forstås som institusjoner (sykehus og kommuner), aktører (helsearbeidere) og ressurser (finansiering, lover og retningslinjer) som har til oppgave å gi innbyggerne nødvendig helsehjelp. Rettferdig tilgang til helsetjenester og pasienters muligheter for medvirkning i tjenestetilbudet er viktige prinsipper og sentrale forskningstemaer.

Forskningsområdet folkehelse handler om å påvirke faktorer som fremmer befolkningshelse og forebygger sykdom, skade eller lidelse. Dette gjøres gjennom å utvikle kunnskap, teknologi og tiltak for bedre helse og økt deltagelse i samfunnet. Vi jobber med temaer som skole og oppvekst, aldring og helse, arbeidshelse, livsstil, sosial ulikhet og fattigdom. 

Kontaktperson

Line Melby

Line Melby

Forskningsleder

Aktuelt

Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Mange pasienter får verken reell innflytelse over eget behandlingsopplegg eller informasjon om pakkeforløp, og noen opplever at de selv må koordinere de ulike tjenestene som er involvert. Det viser SINTEFs nye evalueringsstudie av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Lyttende barn, brølende løver

Kan en ape, løve eller elefant hjelpe forskerne med å forstå hvilke barn som hører? I prosjektet "I Hear You" er dyrene i Afrika med på å utvikle en bærekraftig hørselstjeneste for skolebarn.

Prosjekter