Til hovedinnhold

Helse og velferd

Helse og velferd

Uten innovasjoner som bidrar til økt kvalitet og som effektiviserer drift, diagnostikk og behandling, vil det ikke være mulig å videreføre velferdsstaten med gode tjenester til alle.

SINTEF bidrar til god helse og livskvalitet gjennom forskning og utvikling i alle faser av et pasientforløp: helsefremming og forebygging av sykdom og skader, diagnose, behandling, rehabilitering og oppfølging. Dette skjer i et samarbeid med arbeidsliv og utdanning, helsevesen, pasient- og brukerorganisasjoner og næringsliv.

Digitalisering vil være en sentral driver i utviklingen av offentlige og private helsetjenester. Digitalisering av arbeidsprosesser og behandling gir muligheter for bedre kvalitet og økt produktivitet. Resultatet vil bli nye løsninger og tjenester som gir bedre og mer treffsikre metoder for forebygging, diagnose og behandling. Det gir også muligheter for norsk helsenæring, og vil dermed bidra både til flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter.

Gode helsedata fra registre, helseundersøkelser med store befolkningsgrunnlag og biobanker gir Norge et vesentlig fortrinn innen forskning og innovasjon. Utnyttelsen av helsedata gir nye muligheter for næringsutvikling, fordi stordataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring anvendt på våre helsedata har et stort potensial.

Sanntids tilgang på pasientdata åpner for nye og mer effektive måter å jobbe på – deriblant digitalt støttede helsetjenester som velferdsteknologi, medisinsk avstandsoppfølging og hjemmesykehus. Slik tilgang på pasientdata kan også bane vei for en bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, og økt pasientsikkerhet. Dette vil føre til en helhetlig helse- og velferdstjeneste som spesielt sårbare grupper som psykisk syke, barn og unge, folk med sammensatte behov, kroniske sykdommer og eldre trenger å møte.

Kunnskap om bioteknologi og nanomedisin kan bidra til å bygge opp og videreutvikle industri for produksjon av biologiske medisiner i Norge.  Vi kan utvikle innovative medisiner for ny behandling, utnytte råvarene mer effektivt, minske produksjonskostnadene, minske fotavtrykket og øke fleksibiliteten til produksjonen. Å klare å produsere raskere og billigere vil bidra til å gjøre slik medisin tilgjengelig for en større del av verdens befolkning.

SINTEF forsker på og bidrar til løsninger innenfor hele dette spekteret.

Gode helse- og velferdsløsninger må til om fremtidens helsetjenester skal bli bærekraftige i økonomisk forstand. SINTEF har også lang tradisjon for forskning og utvikling knyttet til Global helse, der vi bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål. 

Seniorforsker
+47 934 52 439

Aktuelt

Her har vi samlet et knippe artikler som belyser gode muligheter for videreutvikling av helsetjenesten i Norge og for oppbygging av ny norsk helseindustri.

 

Prosjekter

Vi skaper fremtidens løsninger for bedre helse og velferd

Ekspertiser

Laboratorier

z