Til hovedinnhold
Norsk English

Organisasjon og produksjonsledelse

Vår forskning bidrar til å skape framtidas produksjon, framtidas produkter og tjenester, framtidas arbeidstaker og framtidas arbeidsplass i norsk industri og arbeidsliv. Vi forsker på alt fra forretningsmodeller og verdikjeder, til smart og grønn industri, arbeidsliv og digitalisering og produktivitet i privat og offentlig sektor.

Kontaktperson

Vi bruker fagene våre inn mot et utvalg faglige satsingsområder: Under paraplyen 'organisasjon' forsker vi på den norske modellen, teknologi i arbeid, produktiv arbeidsorganisering og arbeidsmiljø, mens vi bruker 'produksjonsledelse' som samlebegrep for vår forskning på masseprodusert skreddersøm, verdikjedestyring og produkt- og tjenesteledelse.

Ekspertiser

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse er sentralt for enhver bedrift. Det handler om hvordan organisasjoner klarer å levere til sine kunder til riktig tid, kostnad og kvalitet. Produktivitet skapes i et samspill mellom folk, teknologi og prosesser. Produksjonsledelse...

Produkt- og tjenesteledelse

I en verden preget av raske endringer i forhold til marked, teknologi, behov og kontekstuelle forhold, er man i stadig større grad avhengig av å utvikle industrielle løsninger som fanger, tilpasser og utnytter seg av endringer. Dette krever at man...

Masseprodusert skreddersøm

Med masseprodusert skreddersøm (MSS) er målet å gi alle kunder akkurat det de vil ha! Bedriften skal profittere på at hver kunde har ulike behov, og at alle blir mest fornøyde med sin egen design. Et kundetilpasset produkt tåler litt høyere pris enn...

Organisasjonsutvikling

Den norske modellen er et konkurransefortrinn som blir stadig viktigere for god verdiskaping i norsk arbeids- og næringsliv, ikke minst på grunn av økt globalisering. Den er en nøkkelfaktor for å på en effektiv måte lykkes med å løse de utfordringer...

Teknologi i arbeid

Tross høyere lønnskostnader enn i de fleste andre land, har mange norske virksomheter klart å være konkurransedyktige. Dette skyldes til dels høyt innhold av teknologi og automatisering i virksomhetene, men også selvgående arbeidskraft – ansatte som...

Eksempelprosjekter

COM-FLEX

COM-FLEX

Start:
Slutt:

Bedrifter i olje- og gassektoren må omstille seg siden den fossile økonomien ikke er bærekraftig på sikt. Virksomheter som er direkte involvert i utvikling og drift av denne sektoren må som en konsekvens gå inn i andre, grønnere markeder...

Autonome team

Autonome team

Start:
Slutt:

Team, og spesielt autonome kryssfunksjonelle team, blir i økende grad brukt som en måte å organisere arbeid på. Autonome kryssfunksjonelle team har potensial til å være en svært effektiv og fleksibel arbeidsform, spesielt i bransjer kjennetegnet av...

WRAPID

WRAPID

Start:
Slutt:

WRAPIDs overordnede idé for verdiskaping er å utvikle markedsdrevet integrert og industriell produkt- og produksjonsutvikling som vil bidra til rask konkurransedyktig vekst i internasjonale markeder.

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Start:
Slutt:

Norge kan komme til å mangle 100.000 fagarbeidere i nær fremtid. Det er viktig at flere velger yrkesfag, men enda viktigere at de får riktig opplæring, både på videregående skole, i lærlingperioden og etter at de er ferdig utdannet og nyansatt i...

Trepartssamarbeid om medarbeiderdrevet omstilling

Trepartssamarbeid om medarbeiderdrevet omstilling

Start:

SINTEFs studier i privat sektor viser at et utvidet samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledere gir positive resultater i form av økt produktivitet, omstillingsevne og bedre arbeidsmiljø. Nå forsker vi sammen med ledere, tillitsvalgte og...

NAP

NAP

Start:
Slutt:

Prosjektet NAP skal utvikle produksjonstekniske løsninger for nullfeilproduksjon basert på adaptivitet langs tre paralleller: autonom prosess- og kvalitetsstyring, autonom og opportunistisk produksjonsstyring og autonom operatørorganisering...

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

Start:
Slutt:

Norske leverandører har i en årrekke hatt betydelig konkurransekraft og vekstpotensial knyttet til kunnskapsbasert produksjon av svært avanserte og innovative produkter med høy grad av skreddersøm. Vi har posisjonert oss i verdenstoppen av...

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø

Start:
Slutt:

I dette prosjektet skal vi skaffe mer kunnskap om hva et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid er og se på hvordan partssamarbeid bidrar til dette i virksomheter på tvers av de store tariffområdene i norsk arbeidsliv.

CustomR

CustomR

Start:

I prosjektet CUSTOMR går de fire Røros-bedriftene Røros Vinduer og Dører, Røros Metall, Røros Produkter og Flokk videre med å utvikle sin evne til Masseprodusert Skreddersøm (MSS). I denne forretningsstrategien spesifiserer kunden sitt eget produkt...

Fasilitering: Å tilrettelegge og lede gode møter

Fasilitering: Å tilrettelegge og lede gode møter

Start:

Boka Fasilitering er skrevet for alle som jobber i grupper og deltar i møter. Ideen til boka kom basert på tilbakemeldinger fra deltakere på kurs i fasilitering, som forfatterne har holdt. Deltakerne savnet ei bok om fasilitering på norsk i vrimmelen...

Medarbeidere