Til hovedinnhold
Norsk English

COM-FLEX

Bedrifter i olje- og gassektoren må omstille seg siden den fossile økonomien ikke er bærekraftig på sikt. Virksomheter som er direkte involvert i utvikling og drift av denne sektoren må som en konsekvens gå inn i andre, grønnere markeder. Omstillingen av disse bedriftene er kritisk viktig for norsk industri og hele den norske modellen. Kompetansen, på individ, bedrifts- og bransjenivå er sterk, men må også videreutvikles for andre produkt/marked-porteføljer.

Kontaktperson

Foto: Kværner

I COM-FLEX skal bedrifter (Aker Solutions på Stord, Atheno, SMV og Vågen) og FoU-partnere (SINTEF med underleverandører; Nord Universitet, ETH Zurich og Radboud University) utvikle bedriftenes organisasjon til å håndtere og beherske et mangfold av prosjekttyper. Vi skal skape konkurransekraft og vekst for bedriftspartnerne ved å utvikle fleksible organisasjoner som kan håndtere ulike prosjekt i parallell og med høy effektivitet. Nøkkelelementer i dette prosjektet er brukermedvirkning i digitaliseringsprosjekter, innovasjonsrettet partssamarbeid, effektiv og skalerbar styring og logistikk, kompetanseutvikling for en dynamisk og digitalt støttet organisasjon, og arbeidsorganisering for økt fleksibilitet. 

Prosjektets hovedmål er å skape konkurransekraft og vekst for bedriftspartnerne gjennom økt organisatorisk fleksibilitet i vekslingen mellom nye, grønne vekstsegmenter og tradisjonelle produktområder. Innovasjonen COM-FLEX søker å utvikle finnes ikke på markedet i dag. Det er mange grunner til det; først og fremst skyldes det kompleksiteten i oppgaven. State-of-the-art innen arbeidsorganisering i engineer-to-order-verdikjeder viser at kompleksiteten i denne type industri fører til sub-optimale løsninger mellom enkeltpartnere i verdikjeden istedenfor sømløs koordinering mellom alle involverte partnere. Praksis viser det samme: dagens modell krever mye koordinering og består av en rekke grensesnitt som bidrar til å utfordre lønnsomhet. I COM-FLEX skal bedrifter og FoU-partnere utvikle bedriftenes organisasjon til å håndtere og beherske et mangfold av prosjekttyper i en digitalisert arbeidshverdag. Dette ved å bruke digitalisering til å understøtte en ny organisatorisk fleksibilitet.

Prosjektledere:
Fra SINTEF: Sylvi Thun
Fra Aker Solutions: Trond Haga

Prosjektpartnere:
Bedrifter: Aker Solutions på Stord, Atheno, SMV og Vågen. Alle er lokalisert i Sunnhordland.

Universiteter og forskningsinstitusjoner: SINTEF, Nord Universitet, ETH Zurich og Radboud University.  

 

Bedriftspartnere:
Søkerbedrift og prosjekteier er Aker Solutions AS. Aker Solutions sitt verft på Stord leverer olje- og gassplattformer og onshore prosessanlegg for operatører og andre kunder. Bedriften har spesialkunnskap med å utføre EPCI-prosjekter (engineering, procurement, construction and installation), og er anerkjent for å være verdensledende innen gjennomføring av prosjekt på riktig tid, kostnad og kvalitet. Prosjektet er forankret direkte i bedriftens hovedstrategi om økt virksomhet i vekstsegmenter som fornybar energi og store prosjekt for landbasert industri. 

Sunnhordland Mek. Verksted AS (SMV) har lang erfaring som leverandør; bredt spekter av produkter til ulike bransjer. Det er et multidisiplint selskap med egen utviklingsavdeling og egen produksjon som inkluderer maskinering, installering, testing, overflatebehandling og service. Dette gjør at bedriften kan ta på seg alle oppgaver fra utvikling av produkt til service på det ferdige produktet. SMV har også et antall strategiske samarbeidspartnere som leverer tjenester på disipliner som SMV ikke selv har (f.eks. prefabrikasjon av stål og automasjon). De deler dermed en del trekk med Aker solutions sitt verft Stord. 

Vågen AS er en erfaren leverandør av løsninger for effektiv og rasjonell massehåndtering. I likhet med Aker Solutions forholder de seg til krevende leveranser internasjonalt, der alt utstyr blir designet og dokumentert etter kundens behov. På samme måte som hos de andre prosjektpartnerne, er Vågen avhengig av leveranser fra internasjonale, strategiske samarbeidspartnere for ferdigstilling av sine produkter. 

FoU-partnere:
SINTEF Digital, avdeling Teknologiledelse vil være prosjektleder FoU. Avdelingen har som mål å være landets ledende forskningsmiljø som i grenseflatene mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Avdelingen har lang erfaring med utvikling av bedriftsnære løsninger innen organisasjons- og produksjonsledelse, bl.a. gjennom IPN-prosjekter (SIMPLEX, HPWS.no m.fl.) og KPN-prosjekter (SKILLS, A-Team). Fagmiljøet har også publisert på områder som Demokrati i arbeidslivet (Levin mfl 2012). 

SINTEF Digital, avdeling Helse, faggruppe for produkt- og tjenestedesign. Består av forskerteam med lang erfaring innen utvikling av produkter, tjenester og digitale verktøy i et bredt spekter av bransjer. Har særlig kompetanse på behovsdrevet innovasjon og brukermedvirkning i innovasjonsprosesser, samt metodeutvikling. 

Nord Universitet, Faggruppe for Ledelse og innovasjon ved Nord universitet vil være partner i FoU-arbeidet. Faggruppen besitter kompetanse innen sosioteknisk systemteori og har bred erfaring med lederopplæring og partssamarbeid/den norske modellen. 

NTNU IØT og Aker Solutions samarbeider tett gjennom KPN Prosjektet 'LeanDigital'. Planen er å realisere en PhD-stipendiatstilling i LeanDigital som er tett koblet opp mot forskingsutfordringene i dette prosjektet.  

ETH Zurich, Prosjektet vil samarbeide med Chair of Production and Operations Management, D-MTEC, ETH Zurich, som er et av verdens ledende fagmiljø innen operations management. ETH vil inngå spesielt i arbeidspakken som handler om effektiv og skalerbar styring og logistikk, og det legges opp til gjennomføring av studentoppgaver knyttet til prosjektet på master og PhD-nivå. 

Radboud University Nijmegen, er et av Europas ledende fagmiljø innen arbeidsorganisering. Avdelingen for Management Research vil delta i arbeidspakken knyttet til arbeidsorganisering for fleksibilitet. 

Andre prosjektpartnere:
Atheno er et utviklingsselskap som har fokus på nyskaping, digitalisering og det grønne skiftet. Atheno er industrinettverket i Sunnhordland. Nettverket opplever utfordringer knyttet til digitalisering, parallelt med endringer i produkter og marked. Dette stiller krav til både effektivisering og innovasjon. Atheno har en stor eierklynge, og de ser at det er særs viktig med samhandling og felles læring de neste årene. Formålet med aktivitetene i nettverket er å bidra til utvikling og innovasjon av medlemsbedriftene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene

Relaterte prosjekter

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø

Start:
Slutt:

I dette prosjektet skal vi skaffe mer kunnskap om hva et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid er og se på hvordan partssamarbeid bidrar til dette i virksomheter på tvers av de store tariffområdene i norsk arbeidsliv.

CustomR

CustomR

Start:

I prosjektet CUSTOMR går de fire Røros-bedriftene Røros Vinduer og Dører, Røros Metall, Røros Produkter og Flokk videre med å utvikle sin evne til Masseprodusert Skreddersøm (MSS). I denne forretningsstrategien spesifiserer kunden sitt eget produkt...