Til hovedinnhold
Norsk English

CO2 transport

Utfordringene med CO2-transport er å få det så kostnadseffektivt som mulig, og samtidig så sikkert og stabilt som nødvendig. SINTEF forsker på nettopp hvordan CO2-transport kan gjøres mest økonomisk, miljøvennlig og tryggest.

Et økende behov for karbonfangst og lagring (CCS) krever nye transportløsninger for CO2 både offshore og onshore. Det er store variasjoner i CO2-mengde, distanse mellom kilde og lagringssted, samt infrastruktur tilgjengelig. Dette påvirker hvilken transportmetode som er gunstig. En må også tenke på tidsperspektiv når logistikkløsninger vurderes.

SINTEF ser på hele logistikkjeden, fra forbehandling (som for eksempel trykkøkning eller kjøling), mellomlagring, ulike transportmåter (som skip, rør, jernbane og veitransport), til injeksjon eller bruk. Ofte må CO2 transporteres i flere ledd fra kilde til reservoar eller sluttbruker. Da er ofte en kombinasjon av transportmetoder aktuelle. SINTEF ser også på muligheter for direkte offshore offloading, som betyr at skip kan komme direkte til CO2-lageret for injeksjon. Betingelsene for trykk og temperatur er viktige, samt hvilke urenheter som tillates i CO2-spesifikasjonen. Dette vil igjen påvirke hvilke rensetiltak som må inkluderes i forbehandlingen.

Med kunnskap fra flerfaseteknologi og simuleringsmodellen LedaFlow kan vi få bedre forståelse av hvordan CO2 oppfører seg i rør. Forståelse for hvordan vi best transporterer olje og gass i samme rør kan hjelpe oss i arbeidet med å oppnå storskala CO2-lagring. 

Vi arbeider innen disse områdene:

 • CO2-forbehandling
 • Skipstransport
 • Rørtransport
 • Kostnadsestimering av hele logsitikkjeden
 • Offshore unloading
 • Onboard CO2 capture

Typiske oppdrag for oss er:

 • Vurdere ulike transportscenarioer for å finne mest optimale transportmetode
 • Vurdere hvilke rensemetoder som må gjennomføres for å få riktig kvalitet på CO2
 • Vurdere materialvalg 
 • Kostnadsestimere både skips- og rørtransport
 • Se på logistikkløsninger for flere aktører sammen for å finne ut hvordan samhandling kan gjøre logistikken både mer robust og mer økonomisk

Hvem gjør vi dette for:

 • Industriaktører
 • Myndigheter
 • Stakeholders / Interessenter
 • Klynger
 • EU
 • CLIMIT

Relevante prosjekter:

 • CO2LOS I-IV
 • EverLoNG
 • CCUS ZEN
 • CO2FLow
 • REALISE CCUS
 • ZEROCCO2 Nordland
 • CO2EPOC

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson