Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF Community


SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

- Vi arbeider med fremtidens løsninger for det bygde samfunn der mennesker møtes, lever og arbeider, og der vi ferdes når vi flytter oss fra ett sted til et annet. Forskningsprosjektene våre handler ofte om tekniske løsninger for bygg, infrastruktur og transport, men dypest sett handler de om å skape grunnlag for fellesskap gjennom gode samfunnsøkonomiske og bærekraftige løsninger.

Virksomhetsområder

Forskning og utvikling

Som forsknings- og utviklingspartner kan vi være din dør­åpner – nasjo­nalt og internasjonalt. SINTEF har som ambisjon å bygge opp kompe­tansemiljøer som er i front interna­sjonalt, og dette skal også komme norsk byggenæring til gode. Les mer.

Forskningsbasert rådgivning

En uavhengig tredjepart kan bidra med nye perspek­ti­ver på utfordrende prosjekter. SINTEFs erfaring med spe­­sialrådgiving, prosjektgjennomgang og andre analy­se­­tjenester gir oss en unik innsikt i utfordringene den norske byg­ge-, anleggs- og eiendomssektoren møter. Les mer.

Produktdokumentasjon

Enten du produserer eller kjøper produkter – produktdokumenta­sjon fra SINTEF gir deg dokumentasjon som sikrer kvalitet, tilfredsstiller dokumentasjons­kravene i forskriftene og gir retningslinjer for bruk. Les mer.

Kunnskapsformidling

Kunnskap er verdiløs hvis den ikke deles. SINTEF formidler den nyeste, utprøvde kunnskapen til byggenæringen.

Prioriterte forskningsområder

Med basis i de store utfordringene verden står ovenfor har SINTEF Community valgt å fokusere spesielt på følgende områder for vår forskning og utvikling:

Framtidens transport handler om omstilling til redusert energibruk og utslipp til luft fra transport og infrastrukturutbygging. Det handler om hvordan ny teknologi kan anvendes for økt trafikksikkerhet og et mer effektivt transportsystem. Målet er bærekraftig utbygging av infrastruktur og bedre mobilitet gjennom utvikling og anvendelse av teknologi, nye mobilitetstjenester og forretningsmodeller.

Arkitektur og områdeutvikling handler om hvordan bygg og områder erfares og oppleves i et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Måletee r å skape robuste, inkluderende og bærekraftige bygg og områder for framtiden. Disse skal være gode å leve i og ha god brukskvalitet. Vi jobber med boligløsninger for ulike brukergrupper, inkluderende og sosial bærekraftig områdeutvikling, oppgradering av eksisterende boligmasser med økt arkitektonisk kvalitet/brukskvalitet, samt helsefremmende arkitektur. 

Klimatilpasning handler om hvordan vi skal utvikle løsninger for det bygde miljø som skal tåle påkjenningene fra et klima i endring. Målet med forskningsområdet er å øke kunnskapen og skape nye innovasjoner for klimatilpassede områder, bygg og infrastruktur. SINTEF vil se nærmere på temaer som bygninger og byggeprosess, overvannshåndtering, vannkvalitet, organisasjon og drivere, bruk av data til forebygging og tilpasning, samt samfunnsøkonomi og klimarisiko. 

Energi- og nullutslippsløsninger for bygg og områder handler om hvordan vi bygger, drifter og bruker bygg og områder på måter som ivaretar riktig energi- og effektbruk, samt riktig kvalitet for brukerne av byggene – samtidig som klimagassutslipp gjennom hele livsløpet minimeres. Vi vil bidra til å skape bærekraftige bygg og områder gjennom utvikling og anvendelse av teknologi, nye energitjenester og forretningsmodeller. Vi arbeider med ventilasjon og energidistribusjon (inkludert termisk inneklima og luftkvalitet), bygningsintegrert energiinnsamling (f.eks. solceller, varmepumpe), energibruk og -fleksibilitet, passive tiltak i bygget (løsninger for nybygg og rehabilitering) samt brukerperspektiv i bygg og områder. 

Byggematerialer handler om materialer og løsninger som brukes i bygninger og infrastruktur. Dette inkluderer utvikling av nye og forbedring av dagens materialer, samt nye anvendelsesområder. Forskningsområdet ivaretar tekniske og miljømessige vurderinger av løsninger og prosesser, samt modeller og konsepter til evaluering av disse. På dette områder ser SINTEF store muligheter innen temaene betong med lavere klimagassavtrykk, georessurser, sirkulær økonomi, ombruk/gjenbruk og løsninger til klimaskall. 

Konstruksjoner handler om konstruksjoner og fysisk infrastruktur sett i et livsløpsperspektiv. Dette omfatter bærende konstruksjoner i bygg, samferdselsinfrastruktur (bro, vei, tunnel, bane) og annen tung, fysisk infrastruktur (dammer, fjellhaller, gruver, flytende konstruksjoner og lignende). Vi skal styrke vår kompetanse innen konstruksjonsteknikk gjennom tett samarbeid med SINTEF Narvik, videreutvikle digitale løsninger for undergrunnsteknologi og sette fokus på smart vedlikehold. 

Vann gjelder hele vannsyklusen samt konkrete løsninger innen bl.a. vannforsyning, forvaltning av infrastruktur (uten- og innendørs), vannbehandling og ressursgjenvinning. Klimaendringer, sam-funnssikkerhet, digitalisering og en økende befolkning er sentrale drivere. SINTEF ønsker å bidra til utvikling innen områder som sensorteknologi-lekkasjevarsling, metoder for levetidsvurdering av rør og membranpro-dukter, vannkvalitet og legionella, gjenbruk og ombruk av sanitær- og våtromsprodukter, avanserte risiko-vurderingsmetoder for vanntrygghet, ressursgjenvinning fra kommunalt avløpsvann, økosystemtjenester, håndtering av slam, samt maskinlæring for prosesskontroll.

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser handler om å forske frem løsninger og metoder for å minimere avfall, utslipp og energibruk forbundet med bygge- og anleggsvirksomhet. Ved å fremskaffe og implementere ny teknologi og optimalisere arbeidsflyt og -prosesser skal utslippene reduseres. Gjennom samarbeid med andre fagområder, er SINTEFs ambisjon å flytte grensene til også å redusere indirekte utslipp fra transport, materialutvinning og materialbruk med selve byggeprosessen som utgangspunkt.

Organisasjon

Ledergruppe

Instituttråd

Reidar Bye, rådsleder, visekonsernsjef SINTEF
Olav Bolland, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU
Jane Bordal, Statens Vegvesen
Janicke Garmann, Norconsult
Arne Jebsen, Hunton
Pål Harstad, SINTEF Community
Birgit Risholt, SINTEF Community
Hanne Kvitsand, SINTEF Community