Til hovedinnhold
Norsk English

Virtual reality i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Målet med det flerårige prosjektet er å få kunnskap om bruk av Virtual Reality som verktøy for å hjelpe mennesker som strever psykisk og lever sosialt isolerte liv.

Kontaktpersoner

Foto: Shutterstock

Norske kommuner opplever at antallet mennesker de skal hjelpe som strever med sosialt utenforskap og til dels alvorlige psykiske lidelser, øker. Behandlere og kontaktpersoner for disse personene har mange de skal hjelpe, og sosial ferdighetstrening kan være tidkrevende.

Virtual Reality (VR)-teknologi har vist lovende resultater innen området, og et forprosjekt i regi av den samme forskningsgruppen i SINTEF Digital fra 2018-2019: VR-teknologi og psykisk helse - SINTEF, pekte spesielt på potensialet innen sosial trening for denne målgruppen. VR lar brukerne oppleve tilstedeværelse i en kunstig virkelighet, og headsettet man har på seg gjør at den virkelige verden stenges ute, slik at man på sett og vis "lurer" hjernen til å tro at man er til stede. En av fordelene med denne teknologien er muligheten til å trene på situasjoner et uendelig antall ganger, og at man kan øke vanskelighetsgraden etter hvert. VR-teknologien innbyr også til å trene på sosiale ferdigheter gjennom treff med andre brukere over hele verden, noe prosjektet utforsker i stor grad.

Gjennom et langvarig og gjensidig samarbeid mellom enheten Psykisk helse og rus i Trondheim kommune, psykologspesialist ved Unicare Coperio og SINTEF-forskerne – er det utviklet et 8-stegs treningsprogram med bruk av VR, se ref. 2).

Her har det også vært med personer i målgruppen i utviklingsfasen, for å gjøre det mest mulig relevant og brukervennlig. Gjennom et systematisk opplæringsarbeid er et stort antall ansatte i kommunen involvert i prosjektet, som er i ferd med å fullføre pilotering i målgruppen.

Prosjektet viser så langt lovende resultater, og synliggjør viktigheten av en solid implementeringsstrategi for å kunne lykkes. Forskergruppen har lang erfaring med bruk av VR innen både psykisk helse og arbeidsliv, og samarbeider med andre forskere innen feltet.

Noe av utstyret som benyttes er Oculus Quest-headset, Insta 360-kameraer, papp-headset og mobiltelefoner. Forskningsgruppen og kommunen gjennomfører møter i virtuelle verdener, og utforsker kontinuerlig beste praksis.

Publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift

  1. Exploring the Potential for Use of Virtual Reality Technology in the Treatment of Severe Mental Illness Among Adults in Mid-Norway: Collaborative Research Between Clinicians and Researchers, (2019)
  2. Development of a social skills training programme to target social isolation using virtual reality technology in primary mental health care - Solveig Osborg Ose, Kristin Thaulow, Hilde Færevik, Per Lund Hoffmann, Hedvig Lestander, Tore Stiles, Martin Lindgren, 2023

 

Ansatte i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid rekrutterer personer som kan ha nytte av å trene på sosiale ferdigheter ved bruk av VR. Forskere fra SINTEF Digital, avdeling Helse leder prosjektet, og dokumenterer prosessen og implementeringen i kommunen.

Er du i en kommune som er interessert i dette, ta kontakt med

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Flere prosjekter

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene - IS-24/8

Finansiering 

Regionalt forskningsfond Trøndelag (RFF Trøndelag)

Samarbeidspartner(e)

Trondheim kommune og Unicare Coperio

Prosjekttype 

Forskningsprosjekt