Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunalt psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid i kommunene omfatter forebygging, diagnostikk og funksjons-vurdering, tidlig hjelp og behandling for øvrig, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning samt henvisning til spesialisttjenesten. Det å inneha oversikt over den psykiske helsetilstanden til befolkningen i kommunen, og over behovet for tiltak og tjenester, er også en del av det psykiske helsearbeidet.

Kontaktperson

Kommunalt psykisk helsearbeid
Kommunalt psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid utføres i helse- og sosialtjenesten og andre sektorer i kommunen. For å oppnå et godt tilbud til brukerne er det viktig at kommunene har faglig kompetanse om psykisk helsearbeid.

Psykisk helsearbeid er både et kunnskapsfelt og et praksisfelt. Det omfatter også arbeid på systemnivå som forebygging, opplysningsvirksomhet og annet arbeid som motvirker stigmatisering og diskriminering (Prop. 1 S (2010–2011) Helse- og omsorgsdepartementet, s. 201).

SINTEF har ansvaret for å kvalitetssikre, sammenstille og analysere informasjonen om ressursinnsats i psykisk helsearbeid som kommunene årlig rapporterer til Helsedirektoratet.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2008

Utforsk fagområdene

RELEVANTE PROSJEKTLENKER

Rapporter - kommunale tiltak i psykisk helsearbeid

2013

2012

2011

2007-2010

2008-2009

1999-2007

2006

2004-2005

2003

 

Om du ikke finner rapporten du leter etter eller ønsker papirversjoner av rapporter, ta kontakt med Ansattinfo mangler