Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2013. Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Årlige tall for ressursinnsats i kommunalt psykisk helsearbeid presenteres her. Vi finner at antall årsverk i kommunalt psykisk helsearbeid fortsatt er stabilt på nasjonalt nivå, og ligger omtrent på samme nivå som ved utgangen av Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008.

Kontaktperson

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2013. Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon
Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2013. Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. Ill.: sxc.hu

Befolkningen vokser, trenden er dermed at stadig færre årsverk per innbygger går til psykisk helsearbeid i kommunene. Befolkningsveksten følges altså ikke opp med flere årsverk.

Data ble samlet inn våren 2014.

Årets kartlegging har vist at kommunalt psykisk helsearbeid er mye mer enn en tjeneste til mennesker med psykiske lidelser, og det er stor variasjon i hvordan kommunene definerer målgruppen for tjenestene. Mens noen kommuner har et relativt spesialisert tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser som nærmest likner et DPS-tilbud, har andre kommuner bygget opp mer generelle tjenester som i større grad nærmer seg sosialtjenestefeltet.

Kartleggingen viser at mange kommuner fortsatt sliter særlig med å gi gode tilbud til mennesker med psykiske lidelser som samtidig har ruslidelser (ROP-pasienter). Dette handler både om manglende utbygde boligtilbud, men også om at mange kommuner i liten grad har oppsøkende tjenester eller tilbud utenfor kontortid. Mer satsing i denne retningen kan bidra til at kommunene i større grad kommer i hjelpeposisjon i forhold til målgruppen i følge kommunene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 01.03.2015

Utforsk fagområdene

Fakta om prosjektet