Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2010

Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon.

Kontaktperson

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2010
Rapportforside

Rapporten presenterer analyser og deskriptive framstillinger av årsverks-innsatsen i psykisk helsearbeid i kommunene for årene 2007 til 2010. I 2010 var det 12 195 årsverk i psykisk helsearbeid i kommunene – fordelt på 2 703 årsverk i psykisk helsearbeid for barn og unge, og 9 492 årsverk i tjenester for voksne. Antall årsverk i psykisk helsearbeid har ligget relativt stabilt de siste fire årene. Vi ser imidlertid at årlig årsverksreduksjon i tjenester til barn og unge er i ferd med å bli en trend. Fra 2009 til 2010 ser vi en tendens til at det ansettes flere årsverk i boliger med fast personell i tjenester for voksne.

Regresjonsanalyser i denne rapporten gir funn som kan tyde på at tjenester til barn og unge med psykiske lidelser og problemer "konkurrerer" om ressursene med de kommunale barnehagetjenestene. Vi finner ikke tilsvarende "konkurranse" i tjenester for voksne – muligens kan dette skyldes synergieffekter mellom psykisk helsearbeid og pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Høy andel eldre innbyggere gir systematisk høyere årsverksinnsats i psykisk helsearbeid for voksne. Hvis andelen uføre er et godt mål på sosiale problemer, kan kanskje kommuner med mange uføre med fordel rette en større forebyggende innsats mot barn og unge. Det er systematisk slik at innbyggerrike kommuner har lavere årsverksinnsats enn små kommuner, også når vi kontrollerer for behov, inntekts- og etterspørselsforhold.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

03.01.2011 - 19.12.2011

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapport
Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2010 (Pdf - 5 Mb)

Utforsk fagområdene

RELEVANTE PROSJEKTLENKER