Til hovedinnhold
Norsk English

Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge - Opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene. Delrapport 2 i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Sammendrag

STF78 A055002 Prosjektet studerer virkninger av Opptrappingsplanen for psykisk helse i forhold til tilgjengelighet til tjenester for barn og unge med psykiske vansker. Hovedfokus er rettet mot aktiviteten ved helsestasjoner, skolehelsetjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). Prosjektet reiser følgende spørsmål:Blir tilbudet ved helsesøstertjenesten og PP-tjenesten mer tilgjengelig for barn og ungdom med psykiske vansker i løpet av opptrappingsplanperioden? Endres volumet av brukere i løpet av planperioden? Hva er kjennetegn ved barn og unge med psykiske vansker som er brukere av helsesøstertjeneste og PP-tjeneste? - Blir tilbudet tilgjengelig for nye brukere i løpet av planperioden? Medfører Opptrappingsplanen endringer i tjenestetilbudet i kommunene? Er tilgjengelighet til tjenester relatert til kapasitet og kompetanse? Er tilgjengelighet til tjenester relatert til ulike måter å samarbeide på? Prosjektet er basert på kartleggingsundersøkelser og spørreskjemaundersøkelser ved helsestasjoner og PP-tjeneste i et utvalg kommuner. I tillegg gjennomføres  dybdeintervju med et utvalg fagpersonell fra tjenester som møter psykososial problematikk hos barn og unge.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kjerstina Røhme
  • Trond Hatling
  • Helle Wessel Andersson

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • St. Olavs Hospital HF
  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 055002

ISBN

8214036798

Vis denne publikasjonen hos Cristin