Til hovedinnhold
Norsk English

Holdninger til virkemiddelbruken i Opptrappingsplanen for psykisk helse - resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjonssjefer i kommunene

Sammendrag

STF78 A035011 Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjonssjefer om det psykiske helsearbeidet i kommunene og betydningen av Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Undersøkelsen skal bidra til å danne et inntrykk av om virkemiddelbruken er hensiktsmessig i forhold til å nå målene som er satt i Opptrappingsplanen. Virkemiddelbruken vil i denne sammenhengen bety øremerking og plan- og rapporteringskrav. Undersøkelsen gir også en grov beskrivelse av utvikling i utgifter og finansiering av det psykiske helsearbeidet i kommunene, samt politisk styring og forvaltning av de øremerkede tilskuddene. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen viser at øremerking i stor grad anses å være nødvendig for å nå målene som er satt i Opptrappingsplanen. Økning i rammetilskudd i stedet for øremerking ville gitt både en annen prioritering og utforming av tjenestetilbudet. Gitt fire alternativer for statlig medfinansiering av psykisk helsearbeid rangerer ett flertall av respondentene øremerkede tilskudd fordelt etter objektive kriterier som det beste alternativet for å nå målsettingene i Opptrappings-planen. Respondentene er i stor grad enig i at målsettingene i Opptrappingsplanen legger føringer på kommunens prioritering av tiltak/tjenester for mennesker med psykiske lidelser, men er i mindre grad enig i at de legger føringer på hvilke organisatoriske løsninger kommunene velger. Vurderingene av virkemiddelbruken i Opptrappingsplanen varierer til dels med kommunenes egenfinansiering av psykisk helsearbeid, kommunestørrelse og –inntekt. 
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032296

Vis denne publikasjonen hos Cristin