Til hovedinnhold

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Ingress

Endringsprosesser

God endringsledelse dreier seg i stor grad om å ivareta mestring og motivasjon i tillegg til å lykkes med det som var målsettingene med endringen – samtidig som den daglige produksjonen opprettholdes. SINTEF har god kunnskap om hvordan endrings- og omstillingsprosesser kan gjøres for å oppnå et best mulig resultat, både for virksomheten, det kollektive miljøet og den enkelte medarbeider. Vi vet at endringer kan påvirke arbeidsmiljøet og at prosessen, hvordan man gjør endringen, er viktig for å få til en rettferdig og robust endring.
Kontaktperson: Thale Kvernberg Andersen

Team- og ledelsesutvikling

For å løse mange av virksomhetens oppgaver kreves det ofte tett og gjensidig samarbeid mellom medarbeidere med ulik erfaring, kompetanse og rolle i en virksomheten. Et godt og produktivt teamarbeid må løpende utvikles og tilpasses for å skape verdi i omgivelser preget av endringer og usikkerhet. Ledelsesutvikling handler ikke bare om å utvikle ledere som enkeltpersoner, men også om utvikling av ledelsesprosessene. Ledelsesutvikling må derfor sees på som en del av arbeidsplassens kontinuerlige organisasjonsutviklingsarbeid.
Kontaktperson: Marte Pettersen Buvik

Partssamarbeid

Vi har spisskompetanse om hvordan vi kan skape et effektivt og produktivt partsamarbeid i virksomheter og bedrifter. Vår kunnskap bygger på hvordan den norske samarbeidsmodellen virker på arbeidsplassnivået og hvordan tillitsvalgte, ansatte og ledere kan utvide sitt samarbeidsområde slik at virksomheten blir enda mer produktiv ved at man tar i bruk en større del av kompetansen og skaper engasjement og motivasjon gjennom involvering.
Kontaktperson: Lisbeth Øyum

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for produktivitet og effektivitet. SINTEF har spisskompetanse på hvilke betingelser og faktorer som skaper et produktivt arbeidsmiljø. For oss er det viktig å koble arbeidsmiljø tett opp mot produksjonen og verdiskapingen i virksomheten og se sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer på ulike nivå. Vi er opptatt av å skape engasjerte medarbeidere i et sosialt miljø med meningsfulle arbeidsoppgaver som gir riktig grad av autonomi og som muliggjør mestring, læring og utvikling. For å få til dette har vi en helhetlig tilnærming der vi bruker og kobler vår kunnskap om hvilke jobbfaktorer som skaper gode jobber (arbeidsinnhold) med kunnskap om hvordan det sosiale systemet og mellommenneskelige relasjoner virker, og kunnskap om hvordan egenskaper ved virksomheten (sosial kapital) spiller inn.
Kontaktperson: Marte Pettersen Buvik

Eksempelprosjekter

Utvalgte publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1623149

Underveisvurderingen av IA-avtalen peker på et betydelig forbedringspotensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og at partssamarbeidet kan være en strategi for dette. Formålet med dette forskningsoppdraget har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan det forebyggende...

Forfattere Buvik Marte Pettersen Thun Sylvi Øyum Lisbeth
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1604172

Denne rapporten er utarbeidet av NTNU og SINTEF og presenterer evalueringen av prosjektet TK-utvikling; et omfattende virksomhetsutviklingsprosjekt for å utvikle medarbeiderskap og lederskap gjennom partssamarbeid og bred medvirkning i avdeling for Trafikant og Kjøretøy i Statens vegv...

Forfattere Buvik Marte Pettersen Vie Ola Edvin Finnestrand Hanne Gudrun Lebesby Kristin
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1632081

Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet "Bransjeløft gjennom partssamarbeid", et prosjekt i regi av LO Trøndelag og NHO Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettverk av bygg- og anleggsbedrifter som utnytter partsbasert utviklingsarbe...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1565470

Rapporten presenterer evalueringen av Læringsløpet, en kompetansesatsing for nyansatte i Statens vegvesen Region øst. NTNU og SINTEF har gjennomført evaluering av piloten i Læringsløpet fra 2015 til 2017. Evalueringen baserer seg på en rekke datakilder; inkludert k...

Forfattere Buvik Marte Pettersen Vie Ola Edvin Finnestrand Hanne Gudrun Skarholt Kari
År 2017
Type Rapport/avhandling