Til hovedinnhold
Norsk English

Trepartssamarbeid om medarbeiderdrevet omstilling

SINTEFs studier i privat sektor viser at et utvidet samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledere gir positive resultater i form av økt produktivitet, omstillingsevne og bedre arbeidsmiljø. Nå forsker vi sammen med ledere, tillitsvalgte og verneombud i barnehager og sykehjem for å teste hvordan partssamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon kan bidra til bedre tjenesteleveranser og gode arbeidsmiljø.

Kontaktperson

Les sluttrapporten "Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling" her.

Med Fagforbundet v/Omstillingsenheten gjennomføres prosjektet "Trepartssamarbeid om medarbeiderdrevet omstilling", med formål om å utvikle kunnskap og erfaringer som kan komme hele kommunesektoren til gode. Hvilken medvirkning fungerer godt, og hvordan kan den gjennomføres for å skape en varig kulturendring i norske kommuner? En viktig del av prosjektet er å utvikle tydelige roller for tillitsvalgte, ledere og verneombud slik at man kan samarbeide om driftsnær virksomhetsutvikling. Vi kaller dette for et utvidet partssamarbeid (Øyum, Finnestrand, Johnsen, Lund, Nilssen & Ravn, 2010, Buvik, Thun & Øyum, 2018).

Tre kommuner i Trøndelag deltar i prosjektet: Steinkjer, Malvik og Melhus. I hver kommune deltar én barnehage og ett sykehjem. Arbeidsmåten i prosjektet er at tillitsvalgte, verneombud, ledere og medarbeidere på arbeidsplassen samarbeider om å løse utfordringer, eller styrke gode praksiser. FoU-tilnærmingen er aksjonsforskning, hvor forskerne sammen med ansatte i enhetene tester ut nye arbeids- og medvirkningsformer for gode arbeidsmiljø og enda større kvalitet og innovasjon i tjenesteleveransene.

I prosjektet har vi fokus på følgende spørsmål:
1. Hvilke utfordringer ser ledere og tillitsvalgte i sykehjem og barnehage at de må samarbeide om for å løse?
2. Hvordan kan ansatte medvirke i selv å foreslå forbedringer i eget arbeidsmiljø?
3. Hvilken motivasjon har ledelsen i, og for sitt lederskap, og hvem trenger de støtte fra for å realisere de kravene de er satt til å løse?
4. Hvordan kan utviklingsarbeid på enhetsnivå forankres hos rådmann og politisk nivå, og hvordan kan dette nivået bli en nær samarbeidspart for de lokale ledere og tillitsvalgte?

Prosjektet foregår i nært samarbeid med de seks enhetene som deltar, og det er enhetene selv som definerer hva som er sine utfordringer og muligheter og hva de ønsker fokus på i egne utviklingsprosjekter. I tillegg til å jobbe sammen i team på egne arbeidsplasser (som ledere, tillitsvalgte og verneombud), møtes også alle enhetene på felles fagsamlinger for utveksling av erfaringer og faglig påfyll knyttet til tematikken for enhetenes egne utviklingsprosjekter.

Les mer om utvidet partssamarbeid i rapportene PALU - Utvikling og praktisering av den norske samarbeidsmodellen (Øyum et al., 2010), Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø (Buvik, Thun & Øyum, 2018) og Arbeidsfaglige perspektiver på tillit i norsk offentlig arbeidsliv (Øyum, Ravn, Nilssen og Andersen, 2020).

Nøkkeltall

Prosjektstart

2016

Utforsk fagområdene