Til hovedinnhold
Norsk English

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljø og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?

Sammendrag

Underveisvurderingen av IA-avtalen peker på et betydelig forbedringspotensial i det forebyggende
arbeidsmiljøarbeidet og at partssamarbeidet kan være en strategi for dette. Formålet med dette
forskningsoppdraget har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan det forebyggende arbeidsmiljøet praktiseres på
virksomhetsnivå og hvilken rolle og plass partssamarbeidet kan ha i dette arbeidet. Vi har tatt utgangspunkt i
hovedavtaleområdene til Staten, KS, Spekter, NHO og Virke og studert 13 virksomheter som har lykkes i det
forebyggende arbeidet og drøfter hvordan tillitsvalgt-, leder- og verneombudsrollen utøves i partssamarbeidet. Vi
har også vurdert i hvilken grad hovedavtalene og utvalgte tariffavtaler støtter opp under partsbasert
arbeidsmiljøarbeid.
I vår studie ser vi at både verneombudene og de tillitsvalgte løfter opp ansattes plikt til egen deltagelse som en
viktig faktor for å lykkes i forebyggingsarbeidet, og at lederrollen er å være tett på daglig drift og ta ansvar for
kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet og oppfølging av tiltak. Alle de tre rollene anerkjenner hverandres
kompetanse og ansvarsområde og bruker dette som en "utvidet ledelseskapasitet" i arbeidet.
Hovedavtalene i arbeidslivet har et stort handlingsrom for partssamarbeid om forebyggende arbeidsmiljø både i
form av finansiell bistand og anerkjennelse av at partssamarbeid må brukes til både produktiv og organisatorisk
utvikling av arbeidsplasser. Vi konkluderer med at både lov- og avtaleverket har et uutnyttet potensial i det
forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. For å oppnå målene i IA-avtalen er hovedorganisasjonene og myndigheter
avhengig av at ledere, tillitsvalgte og verneombudene på virksomhetsnivået settes i stand til målrettet arbeid, og
dette krever at virksomhetsnivået medvirker når avtaler utformes og operasjonaliseres.

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102016698

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2018

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2018:00851

ISBN

978-82-14-06940-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin