Til hovedinnhold
Norsk English

Integrerte energisystemer i havner og terminaler

Transportnæringen står for nesten en tredel av norske klimagassutslipp. Med enkelte unntak er det også store deler av næringen som vil ha både økonomiske og tekniske utfordringer med å gå over til andre energikilder enn fossilt drivstoff.

Havner og terminaler vil i fremtiden sannsynligvis måtte tilby flere typer drivstoff, både fossile og fornybare. Men elektrisitet, ammoniakk, hydrogen, naturgass, varme og ulike former for biodrivstoff og olje krever ulik infrastruktur. Dette kan gjøre havner og terminaler til fremtidens energiknutepunkter.

Det har vært gjort mange studier som viser hvilke energiformer som vil kreves for ulike transportformer, men det er fortsatt stor usikkerhet rundt hvordan dette vil påvirke hver enkelt havn og energisystemet rundt den. Bunkring av energi til transport skal gjerne foregå på kortest mulig tid, med tilhørende høye effekter, noe som gjør det kritisk å finne gode måter å levere, konvertere og lagre energien på.

Dette er av interesse for både havner, energiselskap og myndigheter, noe vi har fått merke gjennom den økte etterspørselen etter forskning på tematikken. Nullutslipps maritim transport er en stor vekstmulighet for Norge, men for å utløse potensialet må vi forske på og utvikle både teknologier knyttet til de enkelte energiformene, og samt samspillet mellom disse i integrerte energisystem.

I fremtiden vil flyplasser ha mange av de samme utfordringene som havner og landbasert transport, og teknologien vil også kunne utnyttes der.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Landstrøm og ladestrøm til skip
 • Stasjonære batterier integrert med ladeinfrastruktur
 • Ammoniakk: bunkring, lagring, fremstilling og bruk
 • Hydrogenlagring, fremstilling og bruk
 • Bruk av spillvarme, varmelevering til cruiseskip
 • Smart lading av elbiler og annen transport
 • Fremdriftssystemer om bord på skip basert på ulike energiformer

Typiske oppdrag for oss er:

 • Vurdering av risiko for komponentpåkjenninger i forbindelse med lading og landstrømstilkobling
 • Kost/nytte-analyser i forbindelse med utbygging av nett og stasjonære batterier
 • Energisystemanalyser

Hvem gjør vi dette for?

 • Havner og terminaler
 • Kommuner og reguleringsmyndigheter
 • Energiselskap og nettselskap
 • Teknologileverandører
 • Rederier

Utvalgte prosjekter

Relevante laboratorier

Kontaktperson