Til hovedinnhold

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Den norske modellen er et konkurransefortrinn som blir stadig viktigere for god verdiskaping i norsk arbeids- og næringsliv, ikke minst på grunn av økt globalisering. Den er en nøkkelfaktor for å på en effektiv måte lykkes med å løse de utfordringer som norske bedrifter står ovenfor i dag, deriblant digitalisering.

Forskningsmiljøet har røtter tilbake til 50-tallets SINTEF og arbeidet til Einar Thorsrud. Vår forskning var viktig i å etablere hvordan samarbeidslinjen på norske arbeidsplasser kan være et alternativ til internasjonale ledelsesoppskrifter. I Norge har vi et sterkt og viktig arbeidsliv der vår konkurranseevne i stor grad bygger på effektive arbeidsprosesser gjennom medinnflytelse, tillit og ansvarskompetente ansatte – kjent som "Den norske modellen". Den norske modellen er egentlig tre modeller: velferdsmodellen, arbeidslivsmodellen og samarbeidsmodellen. Vår spisskompetanse er på samarbeidsmodellen, som handler om hvordan både private og offentlige virksomheter kan utvikle og ta i bruk et effektivt og produktivt partsamarbeid på arbeidsplassnivået. Dette er relevant for både vareproduserende industri og alle andre bransjer. Eksempelvis jobber vi med partssamarbeid i både bygg og anleggsbransjen, fiskeri og havbruk og offentlig sektor. Vi er Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) sitt foretrukne forskningsmiljø på produktivt partssamarbeid.


Den teknologiske utviklingen rundt oss gjør ikke den norske arbeidslivsmodellen mindre relevant – tvert imot! Vi ser at digitaliseringsprosesser også er demokratiseringsprosesser når informasjon blir tilgjengelig for alle på en arbeidsplass. Norsk arbeidslivs mulighet til å hente ut effektene av digitalisering er ekstra store på grunn av den norske modellen. Tillitsnivået mellom ledelse og ansatte er høyt og vi er allerede godt vant med informasjonsdeling. Norske ansattes kompetanse i å ta ansvar og foreslå forbedringer i arbeidsprosessene, deres ansvarskompetanse, er høy, så også deres formelle kunnskapsnivå. Dette betyr at avkastningen på investerte digitale verktøy er potensielt høyere i Norge på grunn av at vi har ansatte som har nok kompetanse til raskt å ta i bruk nye digitale verktøy, og som også har trening i å bruke informasjon til å levere gode tjenester og løsninger for kunder og brukere. Med andre ord – den norske samarbeidsmodellen er vårt største konkurransefortrinn sett i forhold til andre land. Nå skal vi som miljø også bidra til å 'sette strøm på den norske modellen'. SINTEF Digital er et naturlig sted for en slik videre satsning.

 

Utviklingsledelse, endring og omstilling

God utviklingsledelse dreier seg i stor grad om å ivareta mestring og motivasjon i tillegg til å lykkes med det som var målsettingene med endringen – samtidig som den daglige produksjonen opprettholdes. SINTEF har god kunnskap om hvordan endrings- og omstillingsprosesser kan gjøres for å oppnå et best mulig resultat, både for virksomheten, det kollektive miljøet og den enkelte medarbeider. Vi vet at endringer kan påvirke arbeidsmiljøet og at prosessen, hvordan man gjør endringen, er viktig for å få til en rettferdig og robust endring.
Kontaktperson: Thale Kvernberg Andersen

Team- og ledelsesutvikling

For å løse mange av virksomhetens oppgaver kreves det ofte tett og gjensidig samarbeid mellom medarbeidere med ulik erfaring, kompetanse og rolle i en virksomheten. Et godt og produktivt teamarbeid må løpende utvikles og tilpasses for å skape verdi i omgivelser preget av endringer og usikkerhet. Ledelsesutvikling handler ikke bare om å utvikle ledere som enkeltpersoner, men også om utvikling av ledelsesprosessene. Ledelsesutvikling må derfor sees på som en del av arbeidsplassens kontinuerlige organisasjonsutviklingsarbeid.
Kontaktperson: Marte Pettersen Buvik

Partssamarbeid

Vi har spisskompetanse om hvordan vi kan skape et effektivt og produktivt partsamarbeid i virksomheter og bedrifter. Vår kunnskap bygger på hvordan den norske samarbeidsmodellen virker på arbeidsplassnivået og hvordan tillitsvalgte, ansatte og ledere kan utvide sitt samarbeidsområde slik at virksomheten blir enda mer produktiv ved at man tar i bruk en større del av kompetansen og skaper engasjement og motivasjon gjennom involvering.
Kontaktperson: Lisbeth Øyum

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for produktivitet og effektivitet. SINTEF har spisskompetanse på hvilke betingelser og faktorer som skaper et produktivt arbeidsmiljø. For oss er det viktig å koble arbeidsmiljø tett opp mot produksjonen og verdiskapingen i virksomheten og se sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer på ulike nivå. Vi er opptatt av å skape engasjerte medarbeidere i et sosialt miljø med meningsfulle arbeidsoppgaver som gir riktig grad av autonomi og som muliggjør mestring, læring og utvikling. For å få til dette har vi en helhetlig tilnærming der vi bruker og kobler vår kunnskap om hvilke jobbfaktorer som skaper gode jobber (arbeidsinnhold) med kunnskap om hvordan det sosiale systemet og mellommenneskelige relasjoner virker, og kunnskap om hvordan egenskaper ved virksomheten (sosial kapital) spiller inn.
Kontaktperson: Marte Pettersen Buvik

Fagmiljø: Teknologiledelse, Organisasjon og produksjonsledelse

Seniorforsker
928 29 131

Eksempelprosjekter

Utvalgte publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1802962/

Contemporary debates over "the factory of the future" show that industries will need vocational workers that are empowered and skilled to act as decision-makers and controllers, holding technical and social skills of a high standard. Further, industrial development demands enough supply of skilled...

Forfattere Lisbeth Øyum Dorothy Sutherland Olsen Linn Thøring
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1623149/

Underveisvurderingen av IA-avtalen peker på et betydelig forbedringspotensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og at partssamarbeidet kan være en strategi for dette. Formålet med dette forskningsoppdraget har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan det forebyggende arbeidsmiljøet praktiseres...

Forfattere Marte Pettersen Buvik Sylvi Thun Lisbeth Øyum
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1604172/

Denne rapporten er utarbeidet av NTNU og SINTEF og presenterer evalueringen av prosjektet TK-utvikling; et omfattende virksomhetsutviklingsprosjekt for å utvikle medarbeiderskap og lederskap gjennom partssamarbeid og bred medvirkning i avdeling for Trafikant og Kjøretøy i Statens vegvesen Region...

Forfattere Marte Pettersen Buvik Ola Edvin Vie Hanne Gudrun Finnestrand Kristin Lebesby
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1632081/

Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet "Bransjeløft gjennom partssamarbeid", et prosjekt i regi av LO Trøndelag og NHO Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettverk av bygg- og anleggsbedrifter som utnytter partsbasert utviklingsarbeid som konkurransefortrinn for å...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1565470/

Rapporten presenterer evalueringen av Læringsløpet, en kompetansesatsing for nyansatte i Statens vegvesen Region øst. NTNU og SINTEF har gjennomført evaluering av piloten i Læringsløpet fra 2015 til 2017. Evalueringen baserer seg på en rekke datakilder; inkludert kvalitative intervju, dokumenter...

Forfattere Marte Pettersen Buvik Ola Edvin Vie Hanne Gudrun Finnestrand Kari Skarholt
År 2017
Type Rapport