Til hovedinnhold
Norsk English

Kick off for GreenShift: Europeisk samarbeid for en bærekraftig energiomstilling

Som et steg i å nå det ambisiøse målet om netto nullutslipp av klimagasser innen 2050, er GreenShift-arrangementene satt sammen for å samle viktige aktører fra myndigheter, næringsliv og forskning i Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark og Norge. GreenShift, organisert i samarbeid mellom SINTEF og de norske ambassadene, har som mål å fremme dialog, samarbeid og innovasjon i jakten på en bærekraftig energifremtid.

-Det europeiske energisystemet står overfor en monumental transformasjon for å effektivt bekjempe klimaendringene. For å nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5°C, kreves det massive investeringer i energisektoren. Det internasjonale energibyrået (IEA) anerkjenner hastverket med disse investeringene og fremhever behovet for både modne og fremvoksende teknologier hvis vi skal nå målene for 2030 og 2050. Store politiske grep og europeisk samarbeid er avgjørende for å akselerere disse løsningene, sier EVP for bærekraft Nils Røkke fra SINTEF.

Toppblokk-GreenShift.jpg

GreenShift-arrangementene fungerer som en katalysator for dette samarbeidet. Serien består av fire dedikerte samlinger som fokuserer på tre nøkkelområder:

  • Havvind (Amsterdam, 11. september 2023): Utforsking av den nøkkelrollen samarbeid spiller for å nå nåværende ambisjoner blant landene rundt Nordsjøen, slik det er uttrykt i Oostende-erklæringen, og legger grunnlaget for et europeisk senter for fremragende forskning og innovasjon (ECoE).
  • Karbonfangst, -bruk, -transport og -lagring (Düsseldorf, 21. september 2023): Identifisering av tiltak for å utvikle tverrnasjonalt samarbeid, tydelige budskap og strategier for realiseringen av CCS/CCUS som en viktig klimateknologi.
  • Grønn skipsfart (København, 23. november 2023): Fokus på bærekraftige skipsfartsløsninger.

Til slutt vil det være et avsluttende arrangement i Brussel tidlig i 2024, som oppsummerer de kollektive innsatsene og innsiktene som er oppnådd fra de tre foregående samlingene.

Disse arrangementene vil samle fremstående representanter fra myndigheter, sivilsamfunn, den industrielle verdikjeden og viktige forskningsmiljøer fra de fem deltakende landene.

-Den europeiske næringslivssektoren spiller en avgjørende rolle i utviklingen og leveringen av innovative energiløsninger. Myndighetene må gi de nødvendige retningslinjene for å akselerere denne overgangen, samtidig som de sikrer rettferdig deling av kostnader og muligheter. Forskningsprosjekter som er finansiert gjennom EU-programmet Horizon Europe, har vært avgjørende for å fremme innovasjon og redusere risikoen knyttet til transisjonen, sier Røkke.

GreenShift-arrangementene har som mål å fremme dialog og kunnskapsdeling blant interessenter fra næringsliv, myndigheter, sivilsamfunn og forskningsinstitusjoner. Sentrert rundt Nordsjøbassenget tar disse arrangementene opp pan-europeiske ambisjoner, utfordringer og potensielle løsninger.


For mer informasjon om GreenShift-arrangementene, besøk SINTEF-bloggen: Kicking off the GreenShift events


 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

GreenShift

Prosjektstart:

01.01.2023

Kontaktperson:

Gunhild Allard Reigstad

Utforsk fagområdene

Kontaktperson