Til hovedinnhold
Norsk English

Å energioppgradere er mye bedre for klimaet enn å bygge nytt

Underlaget for studien er klimagassregnskap for seks boliger fra en arkitektkonkurranse som ble arrangert i regi av forskningsprosjektet OPPTRE. Ill.: SINTEF
Ambisiøs energioppgradering kan gi en betydelig klimagevinst sammenliknet med ikke å gjøre noe eller å rive og bygge nytt, viser studie.

Forskere ved SINTEF og NTNU har sammenliknet oppgradering av småhus med det å rive og bygge nytt på samme tomt.

Den betydelige klimagevinsten ved energioppgradering gjelder både med kort og lang tidshorisont, og med norsk elektrisitet (lavt klimafotavtrykk) og europeisk elektrisitet (høyere klimafotavtrykk).

– Samtidig er valg av tidshorisont og valg av utslippsintensitet for elektrisitet de to faktorene som gir størst utslag i klimafotavtrykket, sier seniorforsker Christofer Skaar i SINTEF.  

Alternativer som også kan komme godt ut, er bruk av eksisterende enebolig med et bevisst forhold til energisparing – for eksempel nattsenking, temperatursoner og andre enkle ENØK-tiltak.

Det samme gjelder nybygg med lavt energibehov og lavt klimafotavtrykk fra materialbruk.

Ombruk vil redusere klimafotavtrykket

Andre funn fra studien er blant annet at riving ikke er ubetydelig. Å tilrettelegge for ombruk av materialer vil bidra til å redusere klimafotavtrykket fra denne fasen.

– Riving og nybygg har typisk høyest klimafotavtrykk. Utgangspunktet har vært konvensjonelle nybygg. Nybygg må gjennomføres med høye klimaambisjoner for å konkurrere med oppgradering, med tanke på klima, sier Skaar.

Når man river en enebolig og erstatter den med en ny, vil dette som regel også gi økt arealbruk, noe som igjen gir et høyere klimafotavtrykk.

– En økning i areal bør derfor også medføre en økt funksjon, som for eksempel flere soverom, understreker Skaar.

Utviklet verktøy for fuktsikker oppgradering

Det er alltid en risiko for at redusert energibruk kan gå på bekostning av inneklima. Dette gjelder for eksempel hvis redusert energibruk oppnås gjennom redusert ventilasjon.

For å minske denne risikoen har forskerne i prosjektet utarbeidet et risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus.

Har bidratt til å øke kunnskapen

– Vi vil påpeke at datagrunnlaget for riving og nybygg er basert på en statistisk framgangsmåte, og resultatene for disse har relativt høy usikkerhet. Følsomhetsanalyser viser at konklusjonene likevel er robuste når det gjelder oppgradering som klimaeffektivt tiltak, sier Skaar.

Prosjektet har altså bidratt til å øke kunnskapen om klimafotavtrykket av oppgraderinger, men samtidig er det behov for mer kunnskap om klimafotavtrykket til nye eneboliger.

Å redusere energibruk i eksisterende boliger gjennom tradisjonell ENØK har ikke vært en del av studien, men dette er også tiltak som vil kunne bidra til å redusere klimafotavtrykket.

Les mer: Energioppgradere eller bygge nytt? En analyse av klimafotavtrykket fra småhus i tre

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

OPPTRE

Prosjektvarighet:

01.03.2018 - 31.12.2021

Kontaktperson:

Anne G Lien

Kontaktperson