Til hovedinnhold
Norsk English

Ny metode gjør energiambisiøs oppgradering enklere

Total Concept
Total Concept-metoden blir testet ut ved energiambisiøs oppgradering av Vegkontoret i Steinkjer. Foto: Rune Gausen, Statsbygg
Ved bruk av Total Concept-metoden kan ambisiøs oppgradering av eksisterende yrkesbygg tilfredsstille lønnsomhetskrav. Dermed kan metoden bli en markedsdriver for oppgradering av eksisterende bygninger til nesten-nullenergibygg.

Stortinget fastsatte nylig et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygninger innen 2030 sammenlignet med dagens nivå. En forutsetning for å nå dette er virkemidler som på best mulig måte synliggjør lønnsomhet og gir beslutningsstøtte. Total Concept er et slikt virkemiddel. Metoden gir nødvendig informasjon for å kunne ta riktige avgjørelser om investeringer i energibesparende tiltak, og en helthetlig oppfølging av virkelig energibesparelse.

Hvorfor Total Concept?

I Sverige innså man at byggeiere manglet verktøy som synliggjør de beste investeringsbeslutningene for å bedre energieffektiviteten i sine bygninger og på den måten spare driftskostnader. Beslutningene var ofte basert på lønnsomheten til enkelttiltak vurdert med enkle økonomiske metoder som Pay Back-metoden. Denne metoden tar som regel ikke hensyn til levetid og endringer i energipriser. Med denne tilnærmingen blir ofte bare de svært lønnsomme tiltakene gjennomført. Dette fører til heller beskjeden energieffektivisering i eksisterende bygninger.

For å få bukt med denne hindringen, ble arbeidsmetoden Total Concept utviklet av BELOK-gruppen i Sverige. Metoden har blitt anvendt med suksess på et begrenset utvalg av næringsbygg. Resultatene fra disse pilotprosjektene i Sverige viser at det er mulig å oppnå energibesparelser på opptil 50-70 % i eksisterende bygninger, innenfor de krav til lønnsomhet som byggherren har satt.

CIT Energy Management ved Chalmers i Sverige gikk i 2013 sammen med SINTEF Byggforsk og aktører i Danmark, Finland og Estland for å tilpasse Total Concept-metoden til disse landene. Arbeidet er støttet med midler fra EU og Enova. Statsbygg har tatt i bruk metoden ved energiambisiøs oppgradering av vegkontoret i Steinkjer. Dette har gitt verdifulle bidrag til den norske versjonen.

TotalTool og norsk verktøykasse for lønnsom og ambisiøs energieffektivisering

Formålet med Total Concept er ideelt knyttet til å utløse det store potensialet for energiambisiøs oppgradering. Det er ingen kostnader knyttet til bruk av metoden. Alt er fritt tilgjengelig på totalconcept.info. Her finner du beregningsverktøyet TotalTool og en norsk verktøykasse med en rekke dokumenter som skal forenkle og forbedre prosessen rundt energiambisiøs oppgradering.

TotalTool er et regnearkbasert verktøy som er enkelt å bruke. Her legger du inn bygningsinformasjon og avkastningskrav sammen med mulige energibesparende tiltak. Formålet er å finne den største, samlede tiltakspakken som tilfredsstiller avkastningskravet. Resultatet vises i et internrentediagram med investeringskostnader langs y-aksen og redusert energibehov langs x-aksen. I et slikt diagram kan man også legge inn internrentelinjer. Internrenten er den realrenten som balanserer investeringen og nåverdien av fremtidige besparelser. Den minste internrenten byggherren kan akseptere markeres som rød linje. Pakken av tiltak til venstre for denne linjen tilfredsstiller dette avkastningskravet.

Fordelen med å se på en samlet tiltakspakke fremfor å vurdere hvert tiltak enkeltvis, er at de beste tiltakene økonomisk kan bære tiltak som isolert sett ikke er lønnsomme. Slik stimulerer metoden til å inkludere flest mulig energibesparende tiltak når man først oppgraderer en bygning.

En helhetlig metode i tre trinn

Total Concept-metoden består av tre trinn. I trinn 1 gjennomføres det en grundig teknisk analyse og tiltakspakken blir satt sammen. Det er også en egen rutine for å rangere og beregne tiltakene riktig slik at ikke flere tiltak sparer samme kWh.

Trinn 2 skal bidra til at energisparetiltakene i tiltakspakken gjennomføres i sin helhet. Dette trinnet er basert på grundig planlagt innkjøp, prosjektering og utførelse. I utgangspunktet er dette som i ethvert annet rehabiliteringsprosjekt. Her inngår også planlegging av oppfølgingsarbeid i trinn 3 for å sikre at energibruken lar seg måle i ettertid.

Hensikten med trinn 3 er å følge opp energibruken etter at tiltakspakken er implementert, og kontrollere lønnsomheten av tiltakspakken. Finner man avvik som kan lukkes med bedre planlegging, kan denne erfaringen bli overført til andre prosjekter som er i en tidligere fase.

Utgangspunkt for oppgradering er avgjørende for lønnsomheten

Erfaring fra de nordiske pilotprosjektene i Total Concept viser at utgangspunktet for oppgraderingen er avgjørende for lønnsomheten. Med dagens energipriser er det neppe lønnsomt å oppgradere kun for å spare energikostnader, og det er sjelden at behovet for å spare energi utløser oppgradering. I praksis er det andre faktorer som utløser oppgradering, som:

  • Slitasje som gir behov for å reparere eller skifte ut komponenter
  • Dårlig inneklima/for lite ventilasjon
  • Lokalene er ikke attraktive nok/vanskelig å leie ut
  • Misfornøyde leietakere
  • Potensiale for mer utleie eller økt pris
  • Nye krav i forhold brann og universell utforming

Hvis man først må gjøre tiltak som for eksempel skifte kledning, vinduer eller takpapp, kan det være lønnsomt å benytte passivhuskomponenter fremfor bruk av komponenter som kun tilfredsstiller minimumskrav til energiegenskaper.

Total Concept-kurs i Oslo og Bergen

I regi av VVS-foreningen blir det kurs i Oslo 11. oktober og kurs i Bergen 2. november. Meld deg på kurs hvis du ønsker å lære mer om Total Concept.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Total Concept

Prosjektvarighet:

01.10.2014 - 01.10.2017

Kontaktperson:

Trond Simonsen