Til hovedinnhold

Termisk energi

Termisk energi

Forskningssjef
901 20 221

Vi arbeider med termiske prosesser for energikonvertering. Dette omfatter prosesser som forbrenning, gassifisering, pyrolyse osv. fra energikilder som fossilt brensel, biomasse og avfall.

Om avdeling Termisk energi

Avdelingen leder CenBio, et av de største forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) og leder og deltar i flere EU- og nasjonale prosjekter innen CO2 (CCS).

Om lag 90% av verdens energiforbruk kommer fra forbrenning av fossilt brensel. Klimautfordringen gjør at vi må utvikle prosesser der utslipp av klimagasser fra disse prosessene er sterkt redusert, samt øke bruken av fornybar energi fra biomasse.

Vår faglige basis er klassisk termodynamikk, strømning, varme- og massetransport, forbrenningsteknikk og stoffers termiske egenskaper. Vi jobber både med teoretiske problemstillinger, numeriske beregninger og eksperimentelt arbeid i laboratoriet.

Avdeling Termisk Energi jobber med globale problemstillinger i et internasjonalt marked. Vi har høy kompetanse både innenfor eksperimentell og numerisk aktivitet. Vi utfører oppdrag for produsenter og brukere av teknologi både i form av mer langsiktige utviklingsprosjekter samt mer spesifikke konsepter.


Avdelingen er lokalisert i Kolbjørn Hejes vei 1A

Medarbeidere avdeling Termisk energi