Til hovedinnhold

Gassteknologi

Gassteknologi

Forskningssjef
930 08 868

Vi utvikler og gjennomfører store faglige prosjekter med utgangspunkt i bruk og håndtering av gass til energiformål. Avdelingen leder BIGCCS, som er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Om avdeling Gassteknologi


 Vi jobber med termodynamikk, strømningsfenomener, analyse og optimalisering av energiprosesser samt verdikjedeanalyse.

Anvendelsesområdene er blant annet CO2-blandingers egenskaper og oppførsel, utvikling av prosessutstyr inkludert varmevekslere, CO2-transport, flytendegjøring av naturgass (LNG), kraftproduksjon med CO2-håndtering og verdikjeder for naturgass og CO2.

Hos oss er utvikling og bruk av numeriske modeller sentralt i forskningen. Vi utvikler også avanserte laboratorieoppsett og gjennomfører målinger. Vekselvirkningen mellom modeller og eksperimentelle resultater gir grunnlag for ny innsikt og kunnskap.

Avdelingen er lokalisert i Kolbjørn Hejes vei 1D

Medarbeidere i avdeling Gassteknologi