Til hovedinnhold
Norsk English

Emosjonelle krav og belastninger i yrker som jobber for og med mennesker

Prosjektet skal gi et grundig og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag når det gjelder emosjonelle krav og belastninger i yrker som jobber for og med mennesker.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

I tillegg skal prosjektet gi økt innsikt i hva som skjer i praksis når ansattes vern gjennom arbeidsmiljøloven støter på utfordringer i møte med andres rettigheter og vern (brukeres, elevers, pasienter, publikums etc.) i arbeidshverdagen.

Det er to problemstillinger prosjektet skal se nærmere på:

  1. Emosjonelle krav og belastninger.
  2. Ansattes vern sett i forhold til brukerrettigheter.

Delspørsmål 1: Emosjonelle krav og belastninger

Emosjonelle krav handler om de følelsesmessige kravene som ansatte opplever i møte med andre mennesker i en arbeidssituasjon. Mer spesifikt handler det om å måtte forholde seg til andres sterke følelser og/eller å måtte kontrollere, regulere og eventuelt skjule egne følelser og følelsesuttrykk for å imøtekomme forventninger knyttet til arbeidsrollen.

Delspørsmål 2: Ansattes vern sett i forhold til brukerrettigheter

Omfanget av vold og trusler (og andre krenkelser/beskyldninger) har økt. Dette er noe av grunnen til at flere opplever at brukerrettighetene er forsterket på bekostning av eget, fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Selv om lovverkene er likestilt, snakkes det om «kolliderende» lovverk i praksis. Dette er et tema det trengs mer kunnskap om og som vi i dette prosjektet skal se i sammenheng med ansattes emosjonelle krav og belastninger i arbeidet.

Forskningsprosjektet består av tre hoveddeler:

  1. En kunnskapsoppsummering av eksisterende forskning på temaet emosjonelle krav og belastninger. Gjennomføres våren 2023.
  2. Kvalitativ intervjustudie blant ansatte og ledere i de utvalgte yrkene som inngår i studien, samt fokusgruppeintervju blant representanter i forbundene. Intervjuene gjennomføres fra mars-juni 2023.
  3. Kvantitativ spørreundersøkelse blant medlemmene i de utvalgte yrkene for å undersøke omfanget, forskjellene, håndteringen og konsekvensene av emosjonelle krav og belastninger. Spørre-undersøkelsen gjennomføres høsten 2023.

Kunnskapsoppsummeringen vil bli levert som et prosjektnotat i løpet av våren 2023, mens resultatene fra intervjuene og spørreundersøkelsen blir presentert i en forskningsrapport som skal leveres innen utgangen av 2023. Resultatene skal presenteres på Unios konferanse i desember 2023, og kunnskapen vil videre kunne bli brukt i medlems- og tillitsvalgtsopplæringen i forbundene.

Mange av yrkesgruppene i Unio har en arbeidshverdag bestående av interaksjoner med og omsorg for mennesker, der ansatte må håndtere egne og andres følelser som en del av jobben.

Forskningsprosjektet vil avgrense den kvalitative studien til fem yrkesgrupper i Unio som har høy andel av emosjonelle krav og belastninger: sykepleiere, barnehagelærere, grunnskolelærere, fysioterapeuter og politi.

Med dette utvalget dekkes de store yrkesgruppene innenfor Unios medlemmer, i tillegg til at det gir en variasjon av brukerrettigheter som potensielt kan oppleves å gå på bekostning av ansattes vern i arbeidsmiljøloven. Kunnskapen som fremkommer i prosjektet, vil likevel kunne være relevant og nyttig for andre yrkesgrupper i Unio og for alle yrker hvor samhandling med og omsorg for mennesker er en naturlig del av arbeidshverdagen.

Kunnskapen fra prosjektet inngår også i Unios satsing på det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, og vil være en forsterkning i Unios arbeid med å ruste opp arbeidsmiljøpolitikken på området. Kunnskapen vil også være viktig for forbundenes videre arbeid på veien mot et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø for medlemmene.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2023