Til hovedinnhold
Norsk English

Emosjonelle krav og belastninger i yrker som jobber for og med mennesker

Prosjektet gir et grundig og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag når det gjelder emosjonelle krav og belastninger i yrker som jobber for og med mennesker.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Resultater

Rapporten oppsummerer resultatene om emosjonelle og relasjonelle krav og belastninger i yrker hvor man jobber for og med mennesker. Yrkene som inngikk i studien er sykepleiere, politi, barnehagelærere, fysioterapeuter og grunnskolelærere. Resultatene baserer seg på et datamateriale fra 24 intervju med totalt 50 informanter, og en spørreundersøkelse blant medlemmene i de utvalgte yrkene, med svar fra totalt 7513 respondenter. Rapporten redegjør for funn og resultater på fem overordnede problemstillinger som belyser omfang, håndtering og konsekvenser av emosjonelle og relasjonelle krav og belastninger i arbeidet i de fem yrkesgruppene. Samlet gir rapporten innsikt i kompleksiteten i hvordan disse yrkesgruppene opplever tosidigheten i det relasjonelle arbeidet og hvordan emosjonelle og relasjonelle krav i sammenhengen med andre jobbkrav, jobbressurser, normer, strukturer og ytre rammevilkår påvirker ansattes arbeidshverdag.

Resultatene ble presentert på Unios konferanse 5. desember 2023, og kunnskapen vil videre kunne bli brukt i medlems- og tillitsvalgts-opplæringen i forbundene.


Prosjektet ga økt innsikt i hva som skjer i praksis når ansattes vern gjennom arbeidsmiljøloven støter på utfordringer i møte med andres rettigheter og vern (brukeres, elevers, pasienter, publikums etc.) i arbeidshverdagen.

Prosjektet så nærmere på fem problemstillinger:

  1. Hva er omfanget av emosjonelle krav og hvilke arbeidssituasjoner er belastende?
  2. Hva er positive sider ved å jobbe med mennesker og hvilke jobbressurser bidrar til å bufre og redusere belastningen?
  3. Hvordan kartlegges og håndteres emosjonelle krav på arbeidsplassene?
  4. Hvordan påvirker normene, rammebetingelsene og andre jobbkrav opplevelsen og håndteringen av de emosjonelle kravene?
  5. Hvordan opplever ansatte balansen mellom eget arbeidsmiljø og andres behov og rettigheter?

Delspørsmål 1: Emosjonelle krav og belastninger

Emosjonelle krav handler om de følelsesmessige kravene som ansatte opplever i møte med andre mennesker i en arbeidssituasjon. Mer spesifikt handler det om å måtte forholde seg til andres sterke følelser og/eller å måtte kontrollere, regulere og eventuelt skjule egne følelser og følelsesuttrykk for å imøtekomme forventninger knyttet til arbeidsrollen.

Delspørsmål 2: Ansattes vern sett i forhold til brukerrettigheter

Omfanget av vold og trusler (og andre krenkelser/beskyldninger) har økt. Dette er noe av grunnen til at flere opplever at brukerrettighetene er forsterket på bekostning av eget, fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Selv om lovverkene er likestilt, snakkes det om «kolliderende» lovverk i praksis. Dette er et tema det trengs mer kunnskap om og som vi i dette prosjektet skal se i sammenheng med ansattes emosjonelle krav og belastninger i arbeidet.

Forskningsprosjektet besto av tre hoveddeler:

  1. En kunnskapsoppsummering av eksisterende forskning på temaet emosjonelle krav og belastninger. Ble gjennomført våren 2023.
  2. Kvalitativ intervjustudie blant ansatte og ledere i de utvalgte yrkene som inngikk i studien, samt fokusgruppeintervju blant representanter i forbundene. Intervjuene ble gjennomført fra mars-juni 2023.
  3. Kvantitativ spørreundersøkelse blant medlemmene i de utvalgte yrkene for å undersøke omfanget, forskjellene, håndteringen og konsekvensene av emosjonelle krav og belastninger. Spørre-undersøkelsen ble gjennomført høsten 2023.

Kunnskapsoppsummeringen ble levert som et prosjektnotat i løpet av våren 2023, mens resultatene fra intervjuene og spørreundersøkelsen ble presentert i en forskningsrapport som ble levert i november 2023. Resultatene skal presenteres på Unios konferanse i desember 2023, og kunnskapen vil videre kunne bli brukt i medlems- og tillitsvalgtsopplæringen i forbundene.

Mange av yrkesgruppene i Unio har en arbeidshverdag bestående av interaksjoner med, og omsorg for mennesker, der ansatte må håndtere egne og andres følelser som en del av jobben.

Forskningsprosjektet avgrenset den kvalitative studien til fem yrkesgrupper i Unio som har høy andel av emosjonelle krav og belastninger: sykepleiere, barnehagelærere, grunnskolelærere, fysioterapeuter og politi.

Med dette utvalget dekkes de store yrkesgruppene innenfor Unios medlemmer, i tillegg til at det ga en variasjon av brukerrettigheter som potensielt kan oppleves å gå på bekostning av ansattes vern i arbeidsmiljøloven. Kunnskapen som fremkom i prosjektet, er likevel  relevant og nyttig for andre yrkesgrupper i Unio, og for alle yrker hvor samhandling med, og omsorg for, mennesker er en naturlig del av arbeidshverdagen.

Kunnskapen fra prosjektet inngår også i Unios satsing på det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, og vil være en forsterkning i Unios arbeid med å ruste opp arbeidsmiljøpolitikken på området. Kunnskapen vil også være viktig for forbundenes videre arbeid på veien mot et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø for medlemmene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2023