Til hovedinnhold
Norsk English

SiteCast

Hovedtemaet i prosjektet SiteCast er "økt konkurranseevne for plasstøpte betongkonstruksjoner".

Kontaktperson

Hovedtemaet i prosjektet SiteCast er "økt konkurranseevne for plasstøpte betongkonstruksjoner". Foto: Veidekke
Armering for bunnplaten i betong for det nye Munchmuseet i Oslo. Foto: Veidekke

Plasstøping av betongkonstruksjoner, hvor støpingen av bygg skjer på byggeplass, har en rekke fordeler sammenlignet med bruk av prefabrikerte betongelementer (hvor større "byggeklosser" i betong settes sammen på byggeplassen). Blant fordelene kan nevnes mer effektiv plassutnyttelse, lav byggehøyde og redusert behov for veitransport. Plasstøping fører imidlertid vanligvis til noe lengre byggetid. For å gjøre plasstøping konkurransedyktig, skal prosjektet SiteCast utvikle nye løsninger og arbeidsprosesser for plasstøpingsprosjekter med mål om å redusere tidsbruk med 30 % og kostnader med 15 % sammenlignet med dagens nivå (2017).

Plasstøpte betongkonstruksjoner

Prosjektet skal løse utfordringer innenfor temaene koordinering og samhandling, materialer (forskaling, armering og betong), prosjektering og planlegging for å oppnå målsetningen om redusert tidsbruk og kostnad og realisering av merverdi ved å benytte plasstøp (inkludert bruk av sensorikk og tankegang fra industri 4.0).

Innovasjonen

Innovasjonsgraden og produktivitetsutviklingen innenfor bygg og anlegg har lenge vært lav. En av årsakene til dette er fragmenterte verdikjeder og suboptimering: hver aktør optimerer sin egen prosess fremfor helheten i prosjektene. I SiteCast har aktørene fra hele verdikjeden fra plasstøp-prosjekter gått sammen for å gjøre noe med dette. Med på laget er Celsa (armeringsløsninger), Peri (forskalingsløsninger), Unicon (ferdigbetong), Veidekke (entreprenør) og ÅF engineering (rådgiver/prosjektering). FoU-partnerne er SINTEF Community og SINTEF Manufacturing.

Innovasjon og forbedringer skal utvikles og testes ut gjennom prosjektets levetid. Effektene simuleres og dokumenteres i fire demonstrasjonprosjekter, og dette vil resultere i en ny, effektiv prosess for plasstøping.

SINTEF Manufacturing sin rolle

SINTEF Manufacturing er ansvarlig for to delprosjekter i SiteCast. For det første planlegger vi å utvikle en metodikk for fremdriftsplanlegging under usikkerhet, og en metodikk for prosessforbedring som vil bygge på elementer fra Toyota Kata*. Bygg- og anleggsprosjekter kjennetegnes vanligvis ved at de ulike arbeidsprosessene optimaliseres hver for seg, noe som fører til en suboptimalisering av arbeidsflyten og verdiskapingen som skjer på byggeplassen. Arbeidsprosessene kan være direkte koblet (betongarbeidet må komme etter grunnarbeidet), men kan også være koblet til andre ting som tilgang på kran og kjøretøy. Fremdriften i prosjektene kan bli heftet av usikkerhet, noe som gir behov for robuste fremdriftsplaner uten at det fører til mer slakk i planene. Det er i dag liten tradisjon for kontinuerlig, systematisk forbedring av arbeidsprosesser på byggeplassen. Prosjektet skal derfor utvikle en ny metodikk for prosessforbedring.

For det andre planlegger vi å organisere en workshop-serie hvor det skal fremsettes hypoteser for hvordan Industri 4.0 løsninger (f. eks. innstøpt sensorikk i plasstøpte konstruksjoner) kan gi merverdi for aktørene i byggeprosessen så vel som fremtidige eiere og brukere. I workshopene skal det så formuleres måter å teste hypotesene, enten i andre arbeidspakker eller i nye workshops med spesielt inviterte deltakere. I aktiviteten vil det legges spesiell vekt på å invitere aktører fra andre bransjer for å bidra til nytenking rundt plasstøp og plasstøpte konstruksjoner.

*Forbedrings-Kata er en 4-trinns rutine som gjør vitenskapelig tenkning og arbeid til en vane: (i) identifiser visjon, mål og hindringer, (ii) forstå nå-situasjonen, (iii) definer neste måltilstand, og (iv) benytt plan-do-check-act (PDCA) metodikk for å løse hindringene som ligger på veien mot neste mål/tilstand. Coaching-Kata er en standardisert tilnærming for ledere og veiledere til å støtte opp, veilede og etterspør forbedringsarbeidet. Kata legger vekt på at tverrfaglige team skal bevege seg ut fra komfortsonen og over i eksperimenterings- og læringssonen. Forbedrings-Kata og Coaching-Kata utgjør de mindre synlige delene av Lean.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022