Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Intern: Gemini-samarbeidet

Intern informasjon for de som jobber med Gemini-samarbeidet.

Gemini-senter

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning. Formålet er å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet, som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen

Internasjonalt fremragende sammen

Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelker er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling. 

Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs Hospital i 2007, og NTNU Samfunnsforskning i 2019. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse og gjort gjeldende fra 2018.

Gemini-senteret kan ha flere formål: 

  • Partnerne går sammen for å utvikle nye fagområder.
  • Partnerne ønsker å adressere store, tverrfaglige samfunnsutfordringer. 
  • Partnerne bruker konseptet som plattform for å utvikle SFI/FME/EU-søknader.
  • Partnerne bruker konseptet for å koordinere felles aktiviteter og laboratorier.

Felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor i form av nettverkspleie og utadrettede seminarer kan være et tilleggsmotiv for alle Gemini-sentrene.

 

Slik går du frem for å søke

Det er ingen stor kunst å bli et Gemini-senter, så lenge partnerne er motivert for det og er enige om formålet. Det må følgelig komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål. 

I tillegg må opprettelsen av senteret være strategisk forankret i linjeledelsen. Rent formelt skal linjelederne signere på søknaden og har et særlig ansvar for å forankre senteret strategisk. Søknaden skal også være godkjent på dekan/direktør-nivå. 

Søknaden skal rettes til relevant institusjonsledelse; dvs NTNU, UiO, SINTEF, St. Olav og/eller NTNU Samfunnsforskning. Det åpnes for søknader to ganger i året. Oppnevnelsen skjer under SINTEFs Rådsmiddag i april og november.

Fristen for å søke er satt til 15. oktober 2022.

Gemini-senteret oppnevnes for fire år. Etter den tid kan det søkes om re-oppnevning for fire nye år. Det krever i så fall at partnerne kan vise til gode resultater fra første periode, og at de kommer opp med nye mål for samarbeidet i den neste.

 

Økonomi

Gemini-senteret får 100.000 kroner til rådighet hvert år for dekning av direkte kostnader. Pengene bevilges av moderinstitusjonene og disponeres av det enkelte senters ledelse. Senteret rapporterer på bruken av midlene gjennom årsrapporten.

Senterledelsen skal også kunne benytte strategiske ressurser til utøvelsen av funksjonen. Det gjelder både timer og ressurser for øvrig. Dette må avtales med linjeledelsen.

Detaljert informasjon om økonomi og rutiner ligger i policy-dokumentet.

Årsrapport

Alle Gemini-sentre skal utarbeide en årsrapport. Rapporten skal primært beskrive fremdrift i forhold til senterets mål og milepæler, samt revisjon av strategiplanen. Rapporten sendes koordinatoren for Gemini-sentrene i tillegg til egen linjeledelse innen 15. februar. Avsender for årsrapporten skal være Gemini-senterets styre.

Styre og koordinator

Gemini-ordningen ledes av et styre med representanter fra NTNU, SINTEF og Univ. i Oslo. Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte og videreutvikle Gemini-samarbeidet. 

Koordinatoren har det daglige ansvaret for å følge opp sentrene, og møter senterledelsen en gang i året for å diskutere resultater og fremdrift. Møtet skal finne sted i vårsemesteret, og tar utgangspunkt i senterets årsrapport.

Koordinatorer for Gemini-sentrene er (senior prosjektleder i SINTEF) og (forskningsdirektør i SINTEF)

I 2021-2022 består styret av

Koordinatorer