Til hovedinnhold
Norsk English

Biovarme og biokraft

Biovarme er alle former for oppvarming som baserer seg på forbrenning av biomasse og biprodukter fra konvertering av biomasse. Typisk biomasse er ved, flis eller pellets av tre, men også matavfall. I tillegg kan både biogass og bioolje brukes til produksjon av biovarme. Biokraft er når du bruker den varmen til å produsere kraft, for eksempel ved å drive en dampturbin.

SINTEF utfører grunnleggende og anvendt forskning innen bioenergi, der vi forsker på konvertering av biomasse til varme og kraft. Vi tilbyr prosjektbasert forskning og utvikling for industrien innenfor hele biovarme- og biokraft-området.

Biovarme

Å brenne biomasse er CO2-nøytralt. Det vil si at plantene du brenner har tatt opp CO2 fra luften via fotosyntesen, og når du brenner biomassen føres den samme CO2 mengden tilbake igjen. Dette er altså et kretsløp som går i null. Om du fanger og lagrer CO2-en når biomassen forbrennes vil du fjerne CO2 fra atmosfæren. Teknologien kalles både BECCS og BioCCS og er ifølge FNs klimapanel avgjørende for å nå klimamålene.

Biovarme, for eksempel i form av vedfyring og nær- og fjernvarme, kan spare samfunnet for milliardinvesteringer i strømnettet. Hvordan? Strøm brukes til oppvarming i boliger, i det offentlige og i industrien. Men i takt med den stadig økende elektrifiseringen av samfunnet må det investeres store summer i strømnettet for å kunne levere nok strøm. Hvis vi i større grad bruker biovarme til oppvarming kan vi avlaste strømnettet og frigjøre store mengder strøm til andre formål, og spare samfunnet for store kostnader knyttet til utbygging av strømnettet. Det norske energisystemet blir da mer robust og strømnettet gjøres mer fleksibelt.

Ulike former for biovarme

Nær- og fjernvarme

Fjernvarme benyttes gjerne til oppvarming av boliger og større bygninger. Biomasse, ofte avfall, forbrennes utenfor en by eller et tettsted. Varmen fra forbrenningsprosessen varmer opp vann som sendes ut via rør til bolighus, næringsbygg og industri som har behov for den. Nærvarme er basert på det samme prinsippet, men i mindre skala. For eksempel internt i et sameie eller en industripark.

Ved, den vanligste formen for biovarme

Litt under halvparten av all biovarme i Norge kommer fra ved. Utfordringen er at gamle vedovner ikke forbrenner veden godt nok og derfor ikke henter ut potensialet i veden. I tillegg er det høye partikkelutslipp forbundet med vedfyring i gamle ovner. Det slippes også ut en del karbonmonoksid og NOx. Også her kan bedre forbrenningsprosesser hjelpe. Derfor forsker vi mye på forbrenning av ved og hvordan optimalisere forbrenningsprosessen.

Vedovn med vannkappe, dvs. en vedovn som varmer opp vann som sendes rundt i huset ditt, er et effektivt alternativ til elektrisk oppvarming, og en form for nærvarme.

Biokraft

Biokraft vil si å lage elektrisitet av biomasse. En måte å gjøre dette på er å brenne biomassen, bruke varmen til å koke vann, for så å bruke dampen til å drive en dampturbin som igjen produserer strøm.

Dette kan kombineres med fjernvarme. Da utnytter du ikke det fulle potensialet til kjelen eller dampen for å produsere strøm, men sender restvarmen inn i fjernvarmenettet i form av varmt vann.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • karakterisering av biomasse brensler
 • testing av biomasse brenselsegenskaper i termokjemiske prosesser for produksjon av varme og kraft
 • brenselsoppgradering
 • grunnleggende og anvendte laboratorieforsøk
 • teknologiutvikling
 • forskningsbidrag til produktutvikling
 • målekampanjer på bioenergianlegg
 • modellutvikling
 • modellering av bioenergianlegg
 • optimalisering av bioenergianlegg
 • energieffektivisering
 • utslippsminimering
 • tekno-økonomiske studier

 Typiske oppdrag for oss er:

 • Karakterisering og testing av brensler
 • Oppgradering av brensler
 • Teknologiutvikling
 • Utslippsminimering
 • Driftsoptimalisering
 • Målekampanjer
 • Tekno-økonomiske studier
 • Verdikjedeanalyse

Hvem gjør vi dette for?

 • Teknologiprodusenter
 • Eiere av avfallsforbrenningsanlegg
 • Eiere av biomasseforbrenningsanlegg

Utvalgte prosjekter

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner