Til hovedinnhold

Biodrivstoff

Biodrivstoff

Biomasse er den eneste fornybare karbonkilden og kan derfor brukes til produksjon av fornybart drivstoff og kjemikalier. Biodrivstoff anses som et lovende alternativ til dagens fossile drivstoff, ettersom det har potensial til å erstatte de fossile drivstoffene innenfor den eksisterende infrastrukturen for energiforsyning. Til sammenligning er intermitterende fornybare kilder som vind- og solenergi langt mer utfordrende når det gjelder måten energien distribueres og forbrukes på, særlig innenfor tungtransportsektoren.

Biodrivstoff kategoriseres ofte i henhold til generasjoner, som i sin tur primært defineres av de råvareressursene som er brukt til drivstoffproduksjon.

Produksjonen av førstegenerasjons biodrivstoff, som etanol og biodiesel, benytter spesielt dyrket biomasse, ofte matvareavlinger. Produksjonsteknologiene for disse biodrivstoffene er godt etablert. Første generasjons biodrivstoff byr imidlertid på flere problemer som den direkte eller indirekte konkurransen med matproduksjon, lavt produktutbytte og lavere potensial for CO2-besparelser sammenlignet med andre- og tredjegenerasjons biodrivstoff. Andregenerasjons teknologier benytter lignocellulosebaserte råstoff, primært til produksjon av diesel og etanol. Disse prosessene er dyrere og mer komplekse, og er foreløpig ikke kommersielt tilgjengelige.

Bærekraftige andregenerasjons biodrivstoff er og vil være sentrale for å fjerne karbon fra tungtransportsektoren som flytransport, sjøtransport og langdistansetransport på vei. I Norge er for eksempel fly et viktig transportmiddel, både for mennesker og gods. Luftfart er en vesentlig bidragsyter til verdensøkonomien som man forventer vil øke ytterligere i fremtiden. Med det øker også etterspørselen etter drivstoff og påvirkningen på miljøet. Forventet økning i CO2-utslipp er et stort problem, og utslippsreduserende tiltak som erstatning av fossilt brennstoff med biodrivstoff er sterkt anbefalt og forventet.

Tredjegenerasjons biodrivstoff produseres fra biomasse fra havet, der mikro- og makroalger er de to viktigste råstoffressursene. Man kan benytte eksisterende konverteringsruter, tilsvarende dem som brukes for første- og andregenerasjons biodrivstoff. Utfordringene som er knyttet til tredjegenerasjons biodrivstoff, er høye råstoffkostnader og den begrensede tilgangen på såkalt blått biomasseråstoff.

Vi arbeider innenfor følgende områder:

  • Innsamling av generisk og aktuell informasjon om biodrivstoff gjennom deltakelse i faglige og vitenskapelige komiteer
  • Konverteringsruter for termokjemisk biodrivstoff, med hovedfokus på gassifisering og hydrotermisk flytendegjøring
  • Andre- og tredjegenerasjons biodrivstoff, med hovedfokus på biodrivstoff for luftfart og biodrivstoff fra alger
  • Verdikjedeanalyser
  • Teknoøkonomiske studier

Metoder

Prosjektene våre strekker seg fra mulighetsstudier til forsøk i mikro- og labskala. Vi er spesialister på verdikjedevurderinger med en sterk teknoøkonomisk komponent, og vi har eksperimentelle forsøksrigger som dekker de fleste relevante verdikjedene.

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF tilbyr en industrirelevant og flerfaglig tilnærming som integrerer eksperimentelt arbeid med modelleringsarbeid, med en unik laboratorieinfrastruktur som er utformet og utstyrt for å utføre forskning på teknologier for biodrivstoffproduksjon, samt egne modeller for reaktorutvikling og verdikjedevurderinger. Denne tilnærmingen utfyller vår deltakelse i faglige og vitenskapelige komiteer, som European Biofuels Technology Platform, den europeiske energiforskningsalliansen (EERA) og IEA Bioenergy. Dette gjør at vi kan gi våre norske og internasjonale kunder førstehånds strategisk informasjon både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi samarbeider med norske og internasjonale industripartnere langs hele verdikjeden, fra råstoffleverandører til teknologileverandører og sluttbrukere. 

Les i GEMINI.no - Er biodrivstoff et bra miljøtiltak?

Forsker
917 02 404

Kontakt

Judit Sandquist

Forsker
917 02 404
Navn
Judit Sandquist
Tittel
Forsker
Telefon
917 02 404
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Berta Matas Güell

Seniorforsker
413 55 494
Navn
Berta Matas Güell
Tittel
Seniorforsker
Telefon
413 55 494
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Brussels
Company
SINTEF Energi AS

Relevante prosjekt