Til hovedinnhold
Norsk English

Ny metode skal gi bærekraftige designløsninger for Flytårn-området

T.v.: Flytårnet områdeplan. T.h.: Simulering av nabolaget i IDA ICE.
Bærum kommunen har vedtatt at den tidligere flyplassen Fornebu skal være etablert som et nullutslippsområde innen 2027. Men hvordan kan vi vite at de valgene man tar er riktige og varige?

Av Shabnam Homaei, forsker i SINTEF

For at kommunen skal kunne ta de riktige valgene, har vi i FME ZEN utviklet en metode for å analysere robustheten i de løsningene man velger i et område. Denne metoden tas i bruk på Fornebu.

Her skal «Flytårn-området» utvikles til et lokalsenter med et mangfold av bygningstyper. Området inkluderer allerede noen få eksisterende bygninger (blant annet flytårnet og brannstasjonen) som skal bevares. I tillegg skal det bygges et bibliotek, skoler, boligblokker og næringsbygg. Området har et samlet byggeareal på om lag 241 000 m2, hvorav 50 % er boligblokker.

Formålet med Flytårn-området er å tilrettelegge for et levende, grønt og klimaklokt byområde. Og gode klima- og miljøløsninger etableres tidlig i planleggingsfasen. 

Å finne den mest robuste kombinasjonen av disse løsningene er en utfordrende oppgave, spesielt med tanke på ulike vurderingskriterier som klimagassutslipp, energi, osv. I tillegg kan ulike operasjonelle usikkerheter i driftsfasen føre til ytelsesavvik fra de angitte målene.

Klimaendringer er en av disse usikkerhetene som kan føre til ytelsesavvik. For eksempel viser resultatene av bygningssimuleringen for Flytårn-området at i 2050 vil det termiske energibehovet reduseres med ca. 16,7 % sammenlignet med dagens klima.

Dette understreker viktigheten av å vurdere usikkerheter og velge et effektivt design – ikke bare for dagens tilstand, men også med hensyn til fremtidige usikkerheter.

For å adressere påvirkningen av usikkerheter og velge det mest holdbare designet, ble en metode basert på robusthet utviklet for å enklere kunne ta beslutninger (T-robust metodikk) og testet i bygningsskala.

Denne metodikken integrerer robusthetsvurdering og beslutningstaking, ved å støtte en omfattende evaluering av designalternativer med hensyn til usikkerhet.

For å hjelpe Bærum kommune med å velge det mest holdbare designet for Flytårn-området, utvider ZEN bruken av T-Robust-metodikken fra bygnings- til nabolagsnivå. I den forbindelse vil ulike løsninger, f.eks. bygningskroppen og energisystemer, kombineres og skape forskjellige designalternativer.

Disse alternativene vil bli evaluert under ulike usikkerhetsscenarioer, for eksempel været og beboeradferd, ved bruk av bygningssimuleringsvektøy (IDA ICE). Til slutt vil T-Robust-metodikken velge det mest robuste designalternativet med tanke på fremtidige usikkerheter.

Det blir interessant å se hvilke løsninger som velges som det mest holdbare designet for Flytårn-området ved bruk av T-Robustmetodikken.

Referanser:

[1] Homaei, S., & Hamdy, M. (2020): A robustness-based decision-making approach for multi-target high performance buildings under uncertain scenarios. Applied Energy, 267, 114868.

[2] Moschetti, R., Homaei, S., Taveres-Cachat, E., & Grynning, S. (2022): Assessing Responsive Building Envelope Designs through Robustness-Based Multi-Criteria Decision Making in Zero-Emission Buildings. Energies, 15(4), 1314.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Kontaktperson