Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF deltar i fire nye EU Missions-prosjekter

Tildelinger for nye prosjekter under EU Missions Ocean-utlysningen har blitt offentliggjort, og SINTEF fikk fire prosjekter. To av disse skal vi lede.

- Suksessen med disse utlysningene viser at SINTEF er høyst relevant for Europa og har kompetanse til å koordinere slike tverrfaglige prosjekter med store konsortier og komplette verdikjeder, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.  

SINTEF Digital skal lede prosjekt på motstandsdyktighet mot klimaendringer

RESIST ser på regioner for motstandsdyktighet mot klimaendringer gjennom innovasjon, vitenskap og teknologi som skal gjøre regionene mer bærekraftige. Mer ekstremvær, høyere temperatur i havet og stigende havnivå alle bidrar til at utfordringene er mange i tiden som kommer.

12 særdeles sårbare regioner i Europa har nå blitt utpekt som kjerneområder i prosjektet, og i Norge er Vesterålen et slikt område og blir dermed spydspissen i prosjektet. 

Ved hjelp av digitale modeller skal forskerne visualisere alt fra hvordan havet stiger til hvordan klimaet påvirker. Dette skal brukes til å forklare klimaeffekten i regionene for styresmaktene. Helt konkret vil man gjennomføre storskala utprøvinger av innovasjoner for klimatilpasning i de 12 utpekte regionene, for deretter å overføre kunnskap og innovative løsninger mellom regionene.  

Prosjektet har et totalbudsjett på nesten 270 millioner kroner, og er et samarbeidsprosjekt med 56 partnere fra EU, Norge og Ukraina over en femårsperiode.  

SINTEF Ocean med i tre prosjekter

SINTEF Ocean skal lede et stort prosjekt om restaurering av økosystem langs kysten, fra Svalbard til Madeira. I tillegg deltar SINTEF Ocean aktivt som arbeidspakke- og oppgaveledere på to andre såkalte "fyrtårn-prosjekt", som skal gi konkrete, bærekraftige løsninger. Disse ledes av henholdsvis Havforskningsinstituttet (OLAMUR) og tyske SUBMARINER Network for Blue Growth (BANOS).  

EUs Mission Ocean program – eller samfunnsoppdrag - er delt opp i geografiske havbasseng. Disse nye tildelingene er for havbassengene Arktisk/Atlanterhavet, og Østersjøen/Nordsjøen.

Dette er de finansierte prosjektene:  

Restaurering av kysten fra Svalbard til Madeira 

SINTEF Ocean, med Seniorforsker Ida Beathe Øverjordet fra avdeling for Klima og Miljø som koordinator, skal lede prosjektet CLIMAREST (Coastal Climate Resilience and Marine Restoration Tools for the Arctic Atlantic basin). Dette er fra utlysningen for Fyrtårn for restraurering av kystområder for å øke motstandsdyktigheten for klimaendringer der. Totalbudsjettet for prosjektet er på ca 86 millioner NOK. Av dette går 22 millioner til SINTEF Ocean.

Andre norske partnere er NINA (6 millioner), NTNU (5 millioner), Metrologisk institutt (1,2 millioner) og SINTEF Digital og Community (7,5 millioner sammen).   

- Vi gleder oss til å koordinere dette prosjektet. Restaurering av disse sårbare og skjøre kystområdene, fra Svalbard i Arktis til Madeira i Nord-Atlanteren, er helt kritisk. Disse økosystemene er følsomme for forstyrrelser, men de spiller en kritisk rolle som drivere av kompleksiteten i havets naturmangfold, sier koordinator for CLIMAREST, Ida Beathe Øverjordet.

Prosjektet skal etter planen starte arbeidet innen utgangen av året.   

Dyrking av blåskjell og tare i havvindparker 

SINTEF Ocean deltar også i prosjektet OLAMUR (Offshore lav-trofisk havbruk for å realisere scenarioer for flerbruk av havarealer), som ledes av Havforskningsinstituttet. Dette prosjektet ble utviklet for utlysing etter Østersjø/Nordsjø fyrtårn.

Fokuset er på akvakultur og flerbruk av marint areal, og SINTEF Oceans rolle er som arbeidspakkeledere for forskningen på flernivåsforvaltning av et helhetlig system for sambruk av havarealer.  

- Flytende havvind legger beslag på store områder, og vi må finne løsninger for å maksimere bruken av disse områdene til sitt fulleste potensiale. Om vi lykkes med det vil vi også kunne minimere tap av naturmangfold og konflikter mellom brukere av havet. Disse havvindparkene kan bidra med grønn energi, men kan også bidra til matproduksjon og opptak av CO2, og til og med være naturreservat," sier Rachel Tiller, som er sjefforsker på SINTEF Ocean og leder for SINTEFs konsernsatsing på naturmangfold og arealbruk.

Hun utviklet arbeidspakken om forvaltning for OLAMUR prosjektet sammen med Seniorforsker Dorothy Dankel.  

- Klimapanelet og Naturavtalen anbefaler at vi beskytter og restaurerer 30-50% av havet, og initiativ som OLAMUR er kritiske bidrag for at Norge skal kunne nå målene i slike multilaterale avtaler," fortsetter Tiller. Å analysere forvaltningsutfordringer og muligheter innenfor en slik flerbrukskontekst som skal jobbes med i OLAMUR er derfor veldig viktig, sier hun.  

SINTEF Ocean har et budsjett på 3,5 millioner NOK for å gjøre denne jobben, i samarbeid med Global Climate Forum fra Tyskland med tilsvarende budsjett.  

Koordinerings- og støtteprosjektet Blue Mission BANOS 

Tett knyttet til OLAMUR er BANOS prosjektet. Dette er et støtteprosjekt for Samfunnsoppdraget for Østersjø/Nordsjø fyrtårnene. Prosjektet skal være en fasilitator og kunnskapsmegler for fyrtårnene.

Det skal inspirere, engasjere og støtte brukergrupper fra forvaltning, industri, forskning og samfunnet på tvers av fyrtårnsprosjekt for området, som blant annet OLAMUR. SINTEF Ocean er eneste norske partner i dette prosjektet, som er koordinert av tyske SUBMARINER Network for Blue Growth.  

- Vår rolle I prosjektet er å bidra med vår lange erfaring med metoder for brukergruppe workshops for samskaping. Vi skal både lede arbeidet med å lære opp andre i prosjektet i disse metodene, og holde egne workshops for å utvikle scenarioer for handlingsplaner for forvaltning, sier Tiller.  

SINTEF Ocean har budsjett på ca. 2 millioner NOK for dette arbeidet.  

Samfunnsoppdragsprosjektene er en brikke i det store bildet  

Disse prosjektene vil vare fra tre til fire år. De har blitt tildelt totalt 202 millioner kroner fra EU, og ca. 35 millioner går til SINTEF. Samfunnsoppdragene er del av Horizon Europes forsknings- og innovasjonsprogram for 2021-2027. Målet er å øke kontinentets motstandsdyktighet for klimaendringer, og gjøre dette i samspill med brukergrupper på alle nivåer, fra forvaltningen til den enkelte.

Deltakelse i disse prosjektene gir norske aktører en viktig plattform for tverrfaglig samarbeid, og vil bidra direkte til FNs bærekraftsmål, og forpliktelsene Norge og EU har til Parisavtalen og Naturavtalen (CBD).  

 

Kontaktperson