Til hovedinnhold
Norsk English

Skal skape utslippsfrie byggeplasser

Utslippsfri byggeplass
Lia barnehage i Oslo er case i prosjektet. Skanska er i gang med å bygge barnehagen nå, med Omsorgsbygg som byggherre. Ill.: Skanska
Et nytt prosjekt skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser.

Som svar på den første juridisk bindende globale klimaavtalen signert i Paris i 2015 (COP21), har Oslo kommune satt som mål å halvere CO2-utslippene innen 2020, og redusere dem med 95% innen 2030.

Ett av tiltakene omfatter utfasing av fossildrevne varetransporter. Bygg- og anleggsnæringen står for ca. 1,2% av landets totale utslipp. Rundt 5% av utslippene stammer fra oppvarming og uttørking av bygg, mens resten kommer fra transport og drift av maskiner.

Store utslipp i byggefasen

The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) viste nylig at utslipp fra driften av et undervisningsbygg tilsvarte de totale utslippene fra oppføringen av bygningen.

– Utslippene fra byggefasen skjer i løpet av ett år, mens utslipp i driftsfasen foregår over 60 år eller mer. Byggefasen representerer altså et stort potensial for å redusere de samlede miljøeffektene over bygningens levetid, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik ved SINTEF Byggforsk.

Kan bidra med kunnskap

Osloregionen er en av de raskest voksende regionene i Europa, og byggeaktiviteten er ventet å øke, samtidig som utslippene skal ned. Kommunen har et stort behov for å innlemme flere gjennomførbare krav enn de som er mulig å stille i dag. Det forskers samtidig mye på utslipp fra byggeaktiviteter, og vi får stadig nye metoder for kunnskapsutvikling.

– Ved å ta i bruk nye forskningsmetoder knyttet til både transport og andre utslippstunge byggeaktiviteter, kan prosjektet Utslippsfrie byggeplasser bidra med kunnskap for å få på plass en innovativ anskaffelsesprosess, sier Kjendseth Wiik.

Fokus på samferdsel og transport

Prosjektet vil ha fokus på samferdsel og transport, men det er også nødvendig å se på blant annet prosesser, energibruk, LCA, optimering og digitalisering.

For å nå målet om utslippsfrie byggeplasser trengs det en betydelig heving av kompetansenivået innenfor områder som i dag ikke berøres ved krav i offentlige anskaffelser. Prosjektet vil også se på overføringsverdi av nye teknologier fra annen industri.

Regional betydning

Prosjektresultatene vil gi offentlige byggherrer i Oslo-regionen et grunnlag for å formulere krav til utslippsfrie byggeplasser og stimulere til nye, innovative anskaffelsesprosesser. På sikt vil dette bidra til en reduksjon av de totale utslippene fra transport og samferdsel.

Resultatene vil også kunne:

  • Deles med andre offentlige byggherrer
  • Bidra til utvikling av nye innovative og utslippsfrie produkter
  • Føre til et markedspotensial for private regionale aktører som entreprenører
  • Redusere avfall og sløsing av ressurser ved f.eks. optimering av logistikk

Skal lage veileder

Til neste år vil det bli publisert en veileder som skal hjelpe offentlige byggherrer til å stille sterkere krav om utslippsfrie byggeplasser.

FAKTA

- Prosjektet er bevilget av Regionale Forskningsfond Hovedstaden (RFF Hovedstaden)
- Prosjekteier er Omsorgsbygg
- Prosjektleder er SINTEF Byggforsk
- Partnerne inkluderer SINTEF Digital, Skanska og Bellona

Kontaktperson