Til hovedinnhold
Norsk English

Trygg bruk av byggprodukter i kontakt med drikkevann

I juni deltok flere viktige aktører innenfor drikkevannssektoren i Europa på MaiD-workshopen i Stockholm. Her gjør Lars K. Ølstad fra Raufoss Water & Gas rede for innovasjonshindringer for industrien i forhold til forskjellige måter produktene godkjennes på. Foto: Swerea KIMAB
Drikkevann skal transporteres til forbrukeren uten at det oppstår lekkasjer og uten at produktene som er i kontakt med vannet, bidrar til lukt, smak og økte konsentrasjoner av for eksempel tungmetaller i drikkevannet. Et nytt nordisk samarbeid skal gjøre det enklere å utvikle trygge løsninger.

MaiD (Material and product innovation through knowledge based standardization in drinking water sector) er et nordisk samarbeidsprosjekt. Målsetningen er å komme fram til en enhetlig metode for godkjenning av byggprodukter som er i kontakt med drikkevann, slik at ulike krav og metoder i Norden ikke blir hindre for økt innovasjon i industrien. MaiD vil fokusere på både sikkerhet mot vannlekkasje og på helse.

Skal evaluere regelverket

MaiD vil i første omgang evaluere dagens godkjenningsordninger og standarder i Norden og felles ordninger i Europa, for så å foreslå tilpasninger og nødvendige endringer.

I Norge er det Mattilsynet som gjennom tilsyn, rettledning, kartlegging og overvåking, og ved utvikling av regelverk skal sikre trygt drikkevann. Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for produkter til byggverk.

Drikkevannsforskriften skal sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende. Den regulerer hva som er tilfredsstillende vannkvalitet til forbruker gjennom kvalitetskrav (grenseverdier).

Byggteknisk forskrift (TEK) skal sikre at byggverk oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Kravene angir minimumsnivå som det ferdige byggverket skal oppfylle. Kravene er gitt som funksjonskrav og i noen tilfeller som ytelseskrav. Funksjonskravet for byggevarer i kontakt med drikkevann, er at de ikke skal avgi stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) inneholder regler for dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk. Byggevarer som er i samsvar med DOK, skal fritt kunne omsettes i hele EØS-området, men for at varene skal kunne brukes lovlig i byggverk i Norge, må de også være i samsvar med TEK. Det er viktig å understreke at DOK stiller samme dokumentasjonskrav til produkter både med og uten CE-merking, fordi det er de grunnleggende kravene til byggverk i byggevareforordningen (implementert i TEK) som ligger til grunn for dokumentasjonskravet.

Komplekse krav kan være en utfordring

Verken TEK eller DOK angir maks tillatt utlekking av helsefarlige stoffer fra byggevarer. Man må benytte grenseverdiene i drikkevannsforskriften for å konkretisere funksjonskravet. Først da kan det dokumenteres om ytelsen til produktet er tilfredsstillende.

Veiledningen til TEK gir eksempler på hvordan produkter dokumenteres tilfredsstillende, og ett av eksemplene er nordiske produktregler for sanitær tappearmatur (NKB 4). Disse reglene angir ytelseskrav til produkter (maks utlekkingsmengde av Pb og Cd) sammen med verifikasjonsmetoden (utlekkingstest) for at ikke produktene skal medføre helsefare (funksjonskrav). Veiledningen til TEK gir ingen eksempler for produkter benyttet utomhus selv om de også omfattes av det samme regelverket. MaiD har også fokus på disse produktene.

Prosjektet startet opp i fjor sommer, og i juni i år deltok flere viktige aktører innenfor drikkevannssektoren i Europa på MaiD workshopen i Stockholm. I tillegg til industrien, som er en av drivkreftene, deltar myndigheter, forskningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner. MaiD støttes av Nordisk Innovation og ledes av SINTEF. Nasjonale koordinatorer er Swerea KIMAB (Sverige), Teknologisk Institut (Danmark) og WANDER (Finland).

Kontaktperson