Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt nullutslippslaboratorium for byggenæringen

Mulig utforming av det nye ZEB-laboratoriet. Illustrasjon: Snøhetta
Norges forskningsråd støtter nytt laboratorium for nullutslippsbyggeri. 63 millioner kroner går til samarbeidsprosjektet Norwegian Zero Emission Building Laboratory. NTNU og SINTEF går i tillegg inn med til sammen 50 millioner i egenfinansiering.

Overgang til energieffektive bygg er blant de mest lønnsomme måtene å redusere utslipp av klimagasser. Et nullutslippshus skal i løpet av sin levetid generere mer energi enn det bruker, det skal ikke bidra til klimagassutslipp mens det er i drift eller når materialene produseres og transporteres. Forskningsrådet vil nå bevilge 63 millioner kroner slik at forskningsmiljøer og aktører i byggenæringen kan bygge et nullutslippslaboratorium på Gløshaugen i Trondheim. Bygningen vil bli den første i slitt slag i Norge, et laboratorium for å teste og utvikle nye materialer og løsninger, som samtidig er i full drift som kontor- og undervisningslokale.

- ZEB-laboratoriet vil være en svært viktig brikke i å utvikle teknologi for å redusere energibruken i bygninger. Bygningssektoren står i dag for en stor andel av energibruken i verden, og for at vi skal kunne nå togradersmålet for global oppvarming må denne energibruken reduseres. Det nye laboratoriet vil være avgjørende for å utvikle løsninger som både ivaretar energimessige og miljømessige hensyn på den ene siden og menneskelig aktivitet på den andre siden. Med de gode resultatene fra ZEB-pilotbyggene som grunnlag, vil laboratoriet gjøre oss i stand til å øke innovasjonstempoet for nullutslippsbygg. Dette uttaler dekanene Fredrik Shetelig og Ingvald Strømmen ved henholdsvis Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU.

Laboratoriet vil være et viktig bindeledd mellom det pågående Forskningssenter for nullutslippsbygg (ZEB, www.zeb.no) og et mulig nytt senter hvor vi utvider perspektivet til også å se bygget som en del av et nullutslippsområde. Laboratoriet vil blant annet brukes til å undersøke og forske på energifleksible bygninger, og hvordan de kan utveksle varme/kulde og elektrisk energi med nettet. Målet om null CO2-utslipp påvirker arkitekturen, utformingen av bygget, tekniske installasjoner og valg av materialer.

Laboratoriet vil gjøre det mulig å studere samspillet mellom menneske/bruker og teknologi/bygg. Vi vil kunne prøve ut løsninger og teknologier som ikke er modne for bruk i fullskala pilotbygg. I laboratoriet kan vi håndtere risikoen under kontrollerte former.

ZEB-laboratoriet vil være et en viktig utvidelse av våre eksisterende laboratorier hvor vi forsker på enkeltkomponenter, installasjoner og materialer.

- Det nye laboratoriet gir oss muligheter for å utvikle ny teknologi som reduserer klimautslipp. NTNU og SINTEF ønsker å skape arenaer for fremtidens løsninger sammen med næring og myndigheter, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

FAKTA

The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) er ett av elleve nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etablert av Norges forskningsråd. ZEB er finansiert av Forskningsrådet og 25 partnere fra byggeindustrien og offentlige virksomheter. Hovedmålet for ZEB er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger som vil føre til markedsgjennombrudd for utslippsfrie bygninger knyttet til produksjon, drift og riving. Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU er vert for senteret og leder det i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Se www.zeb.no for mer informasjon.

 

Kontaktperson