Til hovedinnhold
Norsk English

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

Daglig operativ styring

I en hektisk hverdag er det helt sentralt at en benytter tid og ressurser på det som betyr mest for virksomheten. Daglig operativ styring hjelper med å identifisere og redusere uønsket variasjon i prosesser og verdikjeder. Velkommen til gratis kurs med SINTEF.

Kontaktperson

Hvorfor akkurat dette kurset?

I en hektisk hverdag er det helt sentralt at en benytter tid og ressurser på det som betyr mest for virksomheten. Derfor er det viktig at det er definert gode mål, og at disse er brutt ned til påvirkbare mål på ulike nivåer.

Likeledes at disse målene er godt visualisert og kommunisert, og at det finnes arenaer der mangel på måloppnåelse bidrar til at uønsket variasjon i prosessene identifiseres og fjernes, og at målene nås. 

En annen viktig hensikt med tavlemøter er å bidra til økt forutsigbarhet i hverdagen for alle involverte. 

Målgruppe: 

Kurset er rettet mot ledere, tillitsvalgte og sentrale støtteressurser som ser behov for å etablere arenaer for å sikre at alle i organisasjonen jobber systematisk mot felles mål på alle nivåer.

Tidspunkt:

Kurset holdes 27. mars 23 fra 08:00 til 16:00 og 21. april 23 fra 10:00 til 14:00.

Praktisk informasjon:

  • Varighet: 1 dag kurs + ½ dag oppfølging. Alt gjennomføres digitalt via Teams.
  • Antall deltagere: 30 personer.
  • Relevant kursmateriell som presentasjoner, maler og skjemaer er inkludert og oversendes elektronisk.

Gjennomføring

  1. Innledningsvis gjennomgår vi en kort lean introduksjon, samt en rask gjennomgang / repetisjon av målnedbryting via Hoshin Kanri-metodikken. 
  2. Her viser vi tankesett og metodikk for å sikre en sammenheng mellom virksomhetens langsiktige mål, og helt ned til konkrete daglige operative mål ute i de enkelte delprosessene / avdelingene. 
  3. Vi gjennomgår eksempler på etablering og bruk av en møtestruktur som ivaretar en involverende målstyring og operativ styring på ulike nivåer i organisasjonen. Det inkluderer hvordan en bygger opp og implementerer tavler og tavlemøter, for å sikre et arbeidssett som ivaretar mål-planer status, samt et arbeidssett for eventuelle korrektive tiltak
  4. Det legges også opp til at deltagere fra samme bedrift får en hjemmeoppgave de kan starte å jobbe med på kurset, og som de fortsetter med i etterkant.
  5. Noen uker i etterkant av dette legges det opp til en halv oppfølgingsdag med erfaringsdeling i plenum, samt at de som ønsker det også kan få en egen sparring med en av kursinstruktørene

Forberedelser:

I forkant av kurset sendes det ut informasjon om hva som bør tenkes på og eventuelt forberedes frem mot kurset. Dette med tanke på å få best mulig utbytte av gruppeoppgavene, under og i etterkant av kurset.

Det er ikke noe krav, men en fordel om du har gjennomgått kurset i Målnedbryting via Hoshin Kanri først.  Det er fint med om dere stiller med flere deltagere fra samme bedrift.