Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet for alle - tiltak for en sikrere og mer inkluderende arbeidsplass på sjøen

Prosjektet har som hovedmål å utvikle og utprøve tiltak for å bedre likestilling og sikkerhet i maritim næring.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock (Isolda Swan)

Prosjektet tar utgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hva er kjennetegn, styrker og utfordringer knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljø for minoriteter som jobber på sjøen?
  • Hva kan gjøres av partene i næringen for å forbedre sikkerhet og arbeidsmiljø for alle på sjøen?

Med andre ord skal prosjektet 1) øke og samle kunnskap om tematikken og  2) utvikle og utprøve tiltak som har til hensikt å bidra til en sikrere og mer inkluderende arbeidsplass på sjøen – for alle. Med sikkerhet menes i denne sammenhengen både personlig (psykologisk) trygghet, personsikkerhet og sikkerhet mot større ulykker. 

Aktivitetene som inngår i Del 1 av prosjektet inkluderer en begrenset oversikt over sentral litteratur på området og eksisterende initiativer fra aktører i næringen, nye spørreskjemaanalyser basert på data innhentet gjennom Sjøfartsdirektoratets spørreundersøkelse om maritim sikkerhet, samt en intervjuundersøkelse. Gjennom sistnevnte ønsker vi å samle minoriteters erfaring med å jobbe i sjøfartsnæringen, i tillegg til kapteiners erfaringer med å lede en mangfoldig besetning. Minoritet som fenomen kan omfatte mange ulike grupper, blant annet gruppene som er beskyttet av likestillings- og diskrimineringsloven: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgs-oppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. 

Prosjektet har knyttet til seg en referansegruppe med medlemmer som representerer sentrale aktører for et trygt og sikkert arbeidsliv på sjøen: Kystrederiene, Norges Fiskarlag, NHO Sjøfart, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund, Norges rederiforbund, Hurtigbåtforbundet, Sjømat Norge, Hun Fisker og Sjøfartsdirektoratet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2024

Finansiering

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) og Sjøfartsdirektoratet

Samarbeidspartner

Likestillingssenteret KUN

Prosjekttype

FoU

Prosjektmedarbeidere