Til hovedinnhold
Norsk English

OptiFish - Optimalisering av digital fangstinformasjon og dokumentasjon fra europeiske fiskerier

OptiFish har som mål å utvikle, teste og validere teknologier som vil forbedre rapportering av fangstvolumer og fiskehelse i europeiske fiskerier, slik at fiskere kan drive mer bærekraftig fiske og møte eksisterende og fremtidige kontrollkrav.

Kontaktpersoner

Fish i fiskegarn som trekkes inn.
Foto: Watchares Hansawek/Shutterstock

Teknologiene som utvikles og testes i løpet av prosjektet muliggjør automatisk identifisering av arter basert på kunstig intelligens (KI) og maskinsyn for å redusere utkast av fangst. De skal også bidra til å identifisere urapporterte landing og uanmeldte fiskeaktiviteter og etablere et system for kontrollering av fiskeri som er egnet for den digitale tidsalderen.

Prosjektet inkluderer 19 partnere fra 8 land, 5 typer fiskeri, 5+ teknologier og 10+ forretningsmodeller.

Utfordringer som vi jobber med

Ulovlig og urapportert fiske

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske (illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing) er et bredt begrep som omhandler alle aspekter og stadier av fangst og utnyttelse av fisk og kan finnes i alle typer fiskeri. Ulovlig fiske kan inkludere fiske uten tillatelse i en bestemt jurisdiksjon eller fiske i strid med spesifikke lover eller forskrifter, mens urapportert fiske kan inkludere feilrapportering eller unnlatelse av rapportering til relevante nasjonale myndigheter eller unnlatelse av fiskeriforvaltningen å rapportere i henhold til nasjonale forskrifter.

Bruk av observatører og manuell rapportering av data

Observatører om bord er den vanligste måten å fange opp tilfeller av utkast av bifangst i Europa. I tillegg krever fangst- og landingsrapportering manuell registrering av data, noe som krever mye tid og ressurser og som åpner for menneskelige feil.

Manglende tillit

Fiskere og rederier er generelt skeptisk til nye teknologier, enten fordi de ikke stoler på teknologiene i seg selv, eller på grunn av manglende tillit til institusjonene som ønsker/krever dataene deres.

Implementering av reguleringer

Nye reguleringer og praksiser påvirker måten data blir behandlet og forvaltet på, inkludert bruk av KI i fiskerier. Ulikheter i gjennomføring av blant annet utkastforbud i ulike land i Europa gjør det enda mer utfordrende å etablere standardmetoder for kontrollering og oppfølging.

Inngripende tiltak

Selv om teknologidrevet rapportering kan eliminere behovet for observatører om bord, er det en motvilje blant fiskere til å akseptere kameraer om bord da dette kan oppleves som overvåkning og invasjon av deres privatliv.

Datasikkerhet

Sikkerheten til dataene er ekstremt viktig, da dataene som samles inn om bord på fiskefartøy har både juridisk og økonomisk betydning.

Tilnærmingen i OptiFish-prosjektet

Teknologier

Utvikle pålitelige og enkle løsninger for fiskere og forvaltere.

Datakvalitet

Sørge for at innsamlede data er nøyaktige og oppdaterte.

Legge til rette for kommunikasjon

Sørge for en åpen og transparent fiskeriforvaltning og forbedret sporbarheten av fiskeprodukter.

Bygge tillit

Engasjere relevante aktører i beslutningsprosesser for å sikre at systemet er til nytte og gir fordeler for alle parter.

OptiFish logo

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2028

Budsjett:

EUR: 5 438 952,50

EU-prosjekt:

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-8

Prosjektets hovednettside:

optifish.eu