Til hovedinnhold
Norsk English

OPTOCE

Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy

Kontaktpersoner

De største bidragene til plastforsøpling av havet er avrenning fra industriområder og avfallsfyllinger til de store elvene, særlig i Asia. Her ser vi blandet industrielt plastavfall i Gurjat i India. Foto: Kåre Helge Karstensen

Den beste strategien er å forhindre at plast og avfall bringes ut i havet

Plastforsøpling i havet er et av klodens største miljøproblemer. De største bidragene skyldes avrenning fra industriområder og avfallsfyllinger til de store elvene, særlig i Asia. Hvis avfallsbehandlingen i disse områdene forbedres, kan fremtidig plasttilsig reduseres betydelig.

Prosjektet OPTOCE ledes av SINTEF og er finansiert over det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling. 

En ressurs i sirkulær økonomi

Prosjektet har som mål å demonstrere nye vinn-vinn-løsninger for avfallshåndtering, der ikke-gjenvinnbart plastavfall blir benyttet som energi i lokal, energiintensiv industri. Dette er mest energieffektivt, og i tråd med sirkulær økonomisk tenkning. 

En slik praksis vil øke behandlingskapasiteten for avfall betydelig, redusere behovet for deponering og forbrenning, redusere bruken av ikke-fornybare energikilder og råmaterialer i energiintensive industrier, og dermed også redusere utslippet av klimagasser. 

Prosjektet vil bidra til å nå FNs bærekraftmål for 2030.

Internasjonalt samarbeid er nødvendig

Utfordringene knyttet til plastforurensning er av global karakter og løses mest effektivt ved internasjonal samhandling. Partnerland i OPTOCE er per i dag Kina, India, Thailand, Vietnam og Myanmar, men endelig deltakelse avhenger av landenes villighet til å engasjere seg med egne ressurser. Det kan også bli aktuelt å inkludere andre land.

Prosjektet har en kostnadsramme på 46 millioner NOK, og finansieres av Utenriksdepartementet.

Kåre Helge Karstensen forteller om OPTOCE
Kåre Helge Karstensen forteller om OPTOCE
Anneli Alatalo Paulsen forteller om OPTOCE.
Anneli Alatalo Paulsen forteller om OPTOCE.
Kort video fra det regionale forumet Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE) arrangert i Bangkok i oktober 2022.

Kort video fra det regionale forumet Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE) arrangert i Bangkok i oktober 2022.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Kostnadsramme: 46 millioner NOK