Til hovedinnhold
Norsk English

Smidig mobilitet i Oslo (SMIO)

Optimalisering av transporttilbudet for kollektivtrafikantene basert på reiseinformasjon fra smart datafangst

Kontaktperson

Det er et sentralt mål å legge til rette for en overgang fra privatbil til kollektive transportløsninger, pga. både kapasitets- og miljøutfordringer i Norges største byer. I Nasjonal transportplan 2014-2023 legges det vekt på at all vekst i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Skal vi nå dette målet, må kollektivtilbudet være attraktivt og markedstilpasset. Slik tilpasning må gjøres på grunnlag av kontinuerlig informasjon om dagens reisemønster slik at kollektivtilbudet svarer på etterspørselen med hensyn på frekvens, rutetrasé og lokalisering av holdeplasser. Det gjennomføres derfor både nasjonale og lokale reisevaneundersøkelser, og Ruter AS gjennomfører jevnlig undersøkelser blant sine kunder. Det er imidlertid ønskelig med bedre data, både kvantitativt og kvalitativt. Dagens registreringsmetoder kan gi informasjon om start- og sluttpunktene for reisene, men lite om det som skjer under veis. Ny teknologi kan gi muligheter til å justere kollektivtilbudet mer etter brukernes behov, men da må vi vite om dem.

Det finnes mengder av datakilder rundt i samfunnet som står ubenyttet, enten på grunn av manglende metoder og verktøy til å analysere data, eller fordi man ikke har funnet en hensiktsmessig måte å høste data på. SMiO søker å gripe an denne problemstillingen ved å se på hvordan man smartere kan samle supplerende data til de tradisjonelle reisevaneundersøkelsene ved å etablere metoder for å utnytte disse dataene slik at de blir til hjelp for hovedstadsområdets planleggere. Datagrunnlaget som samles inn i dette prosjektet gir informasjon som kan gi grunnlag for å tilpasse kollektivtilbudet til trafikantene i større grad enn med dagens tilbud. Det er de reisende som bidrar til å samle inn data, samtidig som de er med på en forbedringsprosess for eget kollektivtilbud.

I prosjektet benytter man smarttelefonteknologi til å samle inn informasjon om reiseatferd og reiseruter for å kunne supplere eksisterende reisevaneundersøkelser. Introduksjonen av smarttelefoner har medført en revolusjon for hvordan informasjon kan formidles til og fra enkeltindivider. Brukere kan ved hjelp av applikasjoner med enkelhet sjekke status i banken, få fram værmelding eller få anbefalt en reiserute omtrent hvor som helst og når som helst. Ved at brukere av Ruters kollektivtilbud selv registrerer sin reiseaktivitet gjennom en applikasjon for smarttelefon, kan man oppnå et stort datagrunnlag som gjør at vi kan legge opp til ideelle ruter, og dermed tilpasse kollektivtilbudet til trafikantene i større grad enn med dagens tilbud.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2016