Til hovedinnhold

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse handler om ledelse av de sentrale funksjonene og prosessene i produksjonsbedrifter i et strategisk, taktisk og operativt perspektiv.

Lean og produksjonssystemer

Et bedriftsspesifikt produksjonssystem er bedriftens egen tilnærming til verdiskaping og kontinuerlig forbedring. Typisk baseres dette på prinsipper og verktøy fra lean-filosofien og andre forbedringsprogrammer. Systematisk utvikling av bedriftens produksjonssystem gir grunnlag for en trygg og god arbeidsplass, gjennom bl.a. involvering og deltakelse fra alle ansatte. Det handler om å ta vare på og spre gode praksiser, og skape eierskap og stolthet gjennom et felles forbedringsspråk i hele bedriften. Et bedriftsspesifikt produksjonssystem er et varig program – ikke et prosjekt.

Produksjonslogistikk

Produksjonslogistikk har et spesielt fokus på omforming av produkter, og hvordan dette kan skje nøyaktig etter kundenes behov og på en mest mulig effektiv måte. Denne omformingen kan skje gjennom produksjon, montasje, eller sammensetning av vareleveranser. Slik vil alle ledd i en verdikjede av bedrifter som leverer fysiske produkter være utøvere av produksjonslogistikk. Sentrale nøkkelord er effektiv produksjonsplanlegging- og styring, materialhåndtering, og layout og flyt.

Produksjonsstrategi

Den strategiske betydningen av produksjon varierer fra bedrift til bedrift, og dette må gjenspeiles i bedriftens produksjonsstrategi. Dette handler bl.a. om hvordan produksjonsnettverket skal konfigureres, hva bedriften skal gjøre selv og hva man skal kjøpe av andre, hvilket teknologisk nivå man skal etterstrebe, hvilken grad av samarbeid man skal ha med leverandører, og hvordan forbedringsarbeid skal drives. Produksjonsstrategien må stemme overens med bedriftens forretningsstrategi og øvrige funksjonelle strategier.

Verdikjedestyring

Alle produksjonsbedrifter inngår i verdikjeder med andre leverandør- og kundeledd. Verdikjedestyring handler om å tilfredsstille kundens etterspørsel til en kostnad som er lavere enn verdien kunden tilegner varen eller tjenesten. Dette overskuddet fordeles på de forskjellige aktørene i verdikjeden. Alle aktørene påvirker i så måte hva som fordeles på de ulike aktørene. Det finnes en rekke måter å forbedre verdikjedens prestasjon, og sentrale tematikker er effektiv informasjonsutveksling, leverandørsamarbeid og -utvikling.

Seniorforsker

Eksempelprosjekter

Publikasjoner