Til hovedinnhold
Norsk English

Hva er et bærekraftig bygg

Bærekraftige bygg er energieffektive og har lave klimautslipp fra bygging, drift og bruk. I tillegg er de klimatilpasset, det vil si at de tåler påkjenningene fra regn, vind og snø de kan bli utsatt for der de står. Ill.: Shutterstock

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er det helt nødvendig med en omstilling i byggenæringen. Vi må utvikle energieffektive bygg med lavt klimaavtrykk og klimatilpasset utforming.

Byggenæringen er Norges største næring på land og står for en stor andel av både klimautslipp og energibruk.

Forskerne i SINTEF jobber for å redusere klimaavtrykket og energibruken i bygg, samtidig som byggene skal tåle klimaendringer med kraftigere og hyppigere regn.

Passivhus, nullutslippsbygg og plusshus

For klimautslipp og energibruk finnes det en rekke ulike definisjoner og kategorier av bygg. Det er vanlig å snakke om passivhus, plusshus og nullutslippsbygg.

Passivhus er hus som har langt lavere energibehov enn vanlige hus. Noen eksempler på energisparingstiltak er ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, ytterkonstruksjoner uten kuldebruer, superisolerte vinduer, balansert ventilasjon med varmegjenvinning, utnyttelse av solvarme, nøkternt areal og fornuftig geometri på bygningskroppen, varmegjenvinningssystemer basert på solvarme eller jordvarme.

I Norge er kriteriene for passivhus gitt i standardene NS 3700 (boliger) og NS 3701 (yrkesbygg). Byggforskserien viser hvordan man planlegger, bygger og forvalter passivhus.

Nullutslippsbygg (også kalt nullenergibygg, nullhus eller Zero Emission Building, ZEB) er bygg som kompenserer for utslipp fra bygging og drift gjennom lokal produksjon av energi fra solceller eller andre fornybare energikilder.

Plusshus skal i løpet av sin levetid produsere mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive huset.

Skal man bygge hus med lave klimautslipp og lavt energibehov, må man ta de rette valgene helt fra planleggingsstadiet; planløsning, fasader, vindusløsninger og elementer for produksjon av solenergi eller termisk energi er viktige tiltak. Det er mye å spare på energieffektivisering i bygg. Oppvarming, ventilasjon og fleksibel energibruk er nøkkelord.

Det beste er å ta vare på bygg og gjenbruke materialer

De største klimautslippene fra bygg kommer fra produksjon av materialer og bygging, derfor er det alltid bedre å renovere og energioppgradere eksisterende bygninger heller enn å rive og bygge nytt.

Sirkulærøkonomi og ombruk av byggematerialer blir viktig for å gjøre byggenæringen bærekraftig. For å legge til rette for mer gjenbruk av materialer, er det nødvendig å endre regelverket og å få på plass gode insentiver.

Utslippsfrie byggeprosesser innebærer også at man bruker fossilfrie anleggsmaskiner. Utviklingen mot utslippsfri byggeprosess er godt i gang i Norge, men veien videre avhenger både av teknologiutviklingen og hva som skjer på det internasjonale markedet.

Klimaendringer krever nye løsninger

Et varmere og våtere klima gjør bygg og infrastruktur mer utsatt for skader. Skred og flom er store trusler, men økte fuktpåkjenninger over tid fører også til kostbare skader. Derfor trenger vi klimatilpasning.

Kontaktpersoner