Til hovedinnhold

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse er sentralt for enhver bedrift. Det handler om hvordan organisasjoner klarer å levere til sine kunder til riktig tid, kostnad og kvalitet. Produktivitet skapes i et samspill mellom folk, teknologi og prosesser. Produksjonsledelse handler om å styre de forretningsprosesser som transformerer input til output i form av produkter og tjenester. De sentrale innsatsfaktorene består av menneskelige ressurser, råvarer og materialer, teknologi, maskiner og utstyr.

Ny teknologi skaper muligheter for å produsere raskere, mer presist og i mindre serier. I en stadig mer globalisert konkurransesituasjon er produktivitet og kundetilpasning viktig for å være konkurransedyktig. 

Produksjonsledelse er ikke bare viktig for produksjonsbedrifter. Prinsippene herfra anvendes i dag i en rekke sektorer, slik som tjenesteyting, ideelle organisasjoner og offentlig sektor. Produksjonsledelse kan bidra til å skape bærekraftige bedrifter, som når sine mål på de tre sentrale faktorene i en trippel bunnlinje: sunn økonomi, sosialt ansvar og hensyn til miljø.  

Vi arbeider med våre partnere i hele spennet mellom strategisk, taktisk og operativt nivå. Vi har oppsummert fire kompetanseområder hvor vi tilbyr våre tjenester: 

Produksjonsstrategi

Produksjonsstrategi må speile bedriftens målsetting og kontekst. Eksempler på tema man må ta stilling til er konfigurering av produksjonsnettverket, kjøpe/lage-beslutninger, kapasitet, infrastruktur og teknologibruk.  

Kartlegging og analyse av nåsituasjonen internt og ekstern er et viktig utgangspunkt. Samtidig ser vi at digitalisering og industri 4.0-teknologier gir nye muligheter for å tegne opp strategikartet for fremtiden. 

Lean-baserte produksjonssystemer

Et produksjonssystem er bedriftens egen tilnærming til verdiskaping og kontinuerlig forbedring. Typisk baseres dette på prinsipper og verktøy fra lean-filosofien og andre forbedringsprogrammer.

SINTEF har bred erfaring med hvordan bedrifter kan drive systematisk utvikling av sitt produksjonssystem. Involvering og deltagelse fra alle ansatte er viktig i arbeidet. Det handler om å skape et felles forbedringsspråk i hele bedriften. Gjennom å utvikle og spre gode praksiser kan man skape eierskap og stolthet til egen arbeidsplass. Utvikling av bedriftens produksjonssystem er et varig program – ikke et prosjekt.   

Produksjonslogistikk

Logistikk er den integrerte flyten av varer, informasjon og penger mellom aktører i en verdikjede. Produksjonslogistikk handler om strømmen av materialer fra råvarer til ferdige produkter. Typiske tema vi jobber med er planlegging og styring, fabrikkanalyse, utvikling av layout og flyt, prestasjonsmåling og sirkulære løsninger. Integrerte IT-systemer spiller en viktig rolle for å oppnå god informasjonsflyt – og materialflyt.  

Verdikjedestyring

Alle bedrifter inngår i verdikjeder med et sett av leverandører og kunder. Verdikjedestyring handler om å matche tilbud og etterspørsel på en måte som skaper netto verdi for aktørene.  Arbeidet omfatter alle faser, fra design og innkjøp, via produksjon og distribusjon, til support og retur. Utvikling av leverandørsamarbeid og samskaping med kunder er ofte sentrale elementer for å oppnå effektive og leveringsdyktige verdikjeder. Økt fokus på bærekraft og nye, sirkulære forretningsmodeller er viktig i dette arbeidet. 

Kompetanse og tjenester

SINTEF har lang erfaring med forskning innen produksjonsledelse. Vårt fagmiljø har bred kompetanse på hvordan bedrifter kan utnytte metoder og prinsipper innen produksjonsledelse for å styrke industrialiseringen av sin virksomhet. Sammen med våre industripartnere utvikler vi løsninger som passer for den enkelte. God kompetanse innen strategiske beslutninger, effektiv logistikk, kontinuerlig forbedring og samarbeid i verdikjeder kan sørge for at produksjonsledelse er bedriftens suksessfaktorer.

Vi veileder bedrifter til å oppnå økt produktivitet og konkurransekraft. Gjennom analyse og utvikling av forretningsprosesser ser vi hvordan bruk av nye metoder, systemer, teknologi og forretningsmodeller kan bidra til å skape effektive og bærekraftige virksomheter. 

Dette tilbyr vi:

 • Fabrikkanalyse og forprosjekter:
  Vi kan utføre en analyse av din produksjonsenhet. Vi har god erfaring med verktøyet "Rapid Plant Assessment", som raskt kan peke ut områder hvor skoen trykker. Forprosjekter kan være en fin måte å kartlegge status i produksjon og utrede potensiale for forbedring. Mange av våre langsiktige FoU-samarbeid starter med konkrete forprosjekter. 
 • Anvendt forskning:
  Vi arbeider tett sammen i for å løse konkrete utfordringer i din bedrift. Innovasjonsprosjekter har som mål å være anvendt forskning som bidrar til økt verdiskaping i din bedrift. Vi kjenner virkemiddelapparatet og kan hjelpe til i søknadsskriving. 
 • Foredrag om relevante tema:
  Hvilke nye muligheter gir industri 4.0 for din bedrift? Hva er egentlig masseprodusert skreddersøm? Hvilke trender vil prege morgendagens verdikjeder? Hvordan får man lean til å virke i praksis? Ta kontakt, så kan vi sammen bli enig om tema og innhold 
 • Internasjonalt forskningssamarbeid:
  Vi har lang erfaring med EU-prosjekter og har et bredt internasjonalt nettverk av relevante fagmiljøer. 

Fagmiljø: Teknologiledelse, Organisasjon og produksjonsledelse

Seniorforsker/dr.gradsstipendiat
971 93 786

Eksempelprosjekter

Utvalgte publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1604814/

Information support in kit preparation is critical for the design of efficient kitting systems. Existing literature is dominated by studies that address in-house kitting and order picking support in warehouse settings and that are based upon laboratory experiments. This study explores critical...

År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1604805/

We are currently on the marks of Industry 4.0. Characterized by increased digitalization and automation, it is expected to overturn traditional business models and supply chains. Industry 4.0 initiatives have already made significant impact on industry, and will continue to do so in the years to...

Forfattere Børge Sjøbakk
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1490977/

Many companies transfer production between them as part of relocation processes such as offshoring and outsourcing. Such production transfers (PT) are often associated with the risk of not achieving the expected performance results. Thus, many scholars and practitioners have acknowledged the...

Forfattere Maria Flavia Mogos Børge Sjøbakk Erlend Alfnes
År 2017
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1460125/

Outsourcing of production entails a vast amount of activities and decisions. Although it has many acknowledged benefits, it is associated with substantial risk, and may lead to increased costs and loss of business if it is not carried out carefully and in a systematic manner. The identified...

Forfattere Maria Flavia Mogos Børge Sjøbakk Erlend Alfnes
År 2016
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1134956/

In order to retain a certain level of production in Norway, suppliers to the Norwegian maritime industry need to lower their production costs. Automation is generally an effective way of achieving this in standardized high-volume, low variety production. However, manufacturing companies in the...

Forfattere Børge Sjøbakk Maria Kristina Kollberg Thomassen Erlend Alfnes
År 2014
Type Vitenskapelig artikkel