Til hovedinnhold

Overvannshåndtering

Overvannshåndtering

I Norge fører klimaendringer til hyppigere og kraftigere nedbør, og spesielt i byene har vi sett store skader etter flom forårsaket av regnvann. SINTEF hjelper kommunene med overvannshåndtering, bruk av vannmagasiner for flomdemping, naturbaserte løsninger, varsling av ras og urbane dreneringssystemer. ​

Hva er overvannshåndtering? 

Tradisjonelt har regnvann blitt ledet til sluk og transportert i rør under bakken til nærmeste bekk, vann eller renseanlegg. Men infrastrukturen har begrenset kapasitet, og utfordres av økende mengder overvann på grunn av klimaendringer. Så hvor skal vannet gjøre av seg?  

Svaret er løsninger basert på infiltrasjon og fordrøyning. Infiltrasjon innebærer at vannet siver ned i bakken og forsvinner ned til grunnvannet. Fordrøyning av vannet betyr at det lagres midlertidig og deretter slippes gradvis ned i avløpsnettet.  

Åpning av bekker som tidligere har gått i rør, regnbed, permeabelt dekke, grønne tak og lokale fordrøyningskummer er eksempler på tiltak som tar unna vann og begrenser belastningen på de kommunale avløpssystemene.  

Vi driver forskning og tredjepartsrådgivning innen: 

 • Åpne og lokale tiltak for overvannshåndtering 
 • Naturbaserte løsninger for overvann og kvalitetsforbedring/rensing/gjenbruk 
 • Rensing av forurenset overvann 
 • Klimatilpasning og planlegging 
 • Risikovurdering 
 • Metodikk/verktøy for vurderinger av primær- og tilleggseffekter fra ulike systemløsninger: 
  • Bærekraftsvurderinger 
  • Økosystemtjenestevurderinger  
  • Livssyklusanalyse (LCA) og livskostnadsanalyse (LCC) 
  • Teknisk Godkjenning 
 • Implementering, drift og vedlikehold av løsninger for håndtering av overvann
Edvard Sivertsen forteller om nye overvannsløsninger for Trondheim Torg. Løsningene er utviklet i prosjektet Klima2050.
Edvard Sivertsen forteller om nye overvannsløsninger for Trondheim Torg. Løsningene er utviklet i prosjektet Klima2050.
Seniorforsker
486 05 179